Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    41 234 130 33 440
Brukers alder år  48 47 45 44 46
Jordbruksareal daa  82 154 241 370 190
  Leid daa  20 36 72 114 52
Eiendeler i jordbruket NOK  622649 959161 1225835 1702759 1064012
  Varelager NOK  35727 59972 87295 140584 72083
  Buskap NOK  113931 188114 268019 362155 218558
  Maskiner og redskap NOK  33930 71007 105639 176172 85962
  Traktor NOK  60323 88725 114635 119922 95994
  Driftsbygninger NOK  259690 385467 451281 620612 411377
  Jord, veg, osv. NOK  119049 165876 198967 283315 180039
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2616 3273 3712 4144 3407
  Familien timer  2220 2634 2855 2847 2676
Arealbruk:        
  Korn daa  0,1 3,0 16,0 58,5 11,2
  Poteter daa  0,4 0,5 1,0 2,0 0,8
  Grovfôr og beite daa  81,6 150,0 223,5 307,8 177,3
  Annet daa  0,3 0,7 0,8 1,3 0,8
Avlinger pr daa:        
  Korn kg  320 419 447 452 442
  Poteter kg  1911 1836 2236 2843 2190
  Grovfôr og beite FEm  423 402 378 375 390
  I alt FEm  422 400 381 388 392
Storfehold:        
  Årskyr stk  8,3 12,3 16,8 20,9 13,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  10,8 18,7 26,3 36,9 21,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,2 3,4 5,9 9,0 4,4
  Mjølk/årsku kg  5823 6254 6380 6500 6306
  Omsatt mjølk l  42999 68688 96212 120979 78384
  Kraftfôr/årsku NOK  7980 8312 8586 8860 8462
  Grovfôr/årsku daa  9,9 12,2 13,3 14,7 12,7
Priser:        
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,38 3,53 3,61 3,48 3,55
  Kukjøtt NOK/kg  34,78 35,19 34,69 34,22 34,87
  Annet storfekjøtt NOK/kg  40,34 40,92 40,50 40,93 40,72
Produksjonsinntekt mjølk NOK  201609 300323 404945 479309 335601
  Driftstillegg NOK  56269 57725 58085 58091 57715
  Distriktstilskudd mjølk NOK  11290 19525 34660 25664 23640
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  28247 44905 61588 84506 51252
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  27919 64451 102653 156413 79629
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  6164 12719 17748 22915 14311
Produksjonsinntekt livdyr NOK  9227 13209 14322 14540 13222
Annet husdyrhold NOK  2390 2067 5098 1631 2951
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  571 500 445 379 464
Dekningsbidrag/daa NOK 3302 2717 2309 1940 2468
Familiens arbeidsfortj. J NOK  83463 129078 176377 184316 142990
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  70479 91872 115828 121392 100206

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015