Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    12 19  10 14 13 37
Brukers alder år  47 51  49 47 50 49
Jordbruksareal daa  661 549  248 402 679 458
  Leid daa  340 243  79 199 414 242
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  8620,8 6899,8  3304,8 4615,2 9591,1 6009,3
  Varelager 1000 NOK  462,0 397,7  155,5 266,4 502,4 319,3
  Buskap 1000 NOK  858,1 711,3  376,5 537,9 943,0 636,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  924,2 708,5  345,8 359,3 943,7 561,0
  Traktor 1000 NOK  516,8 409,7  201,9 275,6 807,1 442,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  4355,7 3378,6  1681,2 2303,5 4651,4 2960,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1504,0 1294,0  543,8 872,5 1743,6 1089,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4107 3916  3295 3695 4393 3832
  Familien timer  3208 3027  2595 2720 3004 2786
Arealbruk:          
  Korn daa  112,3 89,6  17,9  23,1 13,0
  Poteter daa   0,4  0,1   
  Grovfôr og beite daa  546,8 457,6  229,5 398,4 655,6 443,1
  Annet daa  1,4 0,9  0,7 3,4  1,5
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  443 465  387  641 546
  Poteter kg   1738  1500   1500
  Grovfôr og beite FEm  423 431  417 357 390 382
  I alt FEm  426 436  414 354 398 386
Storfehold:          
  Årskyr stk  45,6 37,4  20,0 29,8 46,2 32,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  67,4 56,5  31,8 40,5 73,3 49,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  6,3 5,7  3,9 3,6 11,4 6,4
  Melk/årsku kg  8175 8102  7370 8206 8251 8091
  Omsatt melk l  341222 275559  134468 221462 350106 243149
  Melkekvote l  349117 280521  140954 234688 351142 250271
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,1 14,3  14,1 16,2 17,0 16,3
  Grovfôr/årsku daa  12,0 12,2  11,5 13,4 14,2 13,5
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,46 5,47  5,42 5,56 5,43 5,47
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  43,83 43,71  43,97 42,70 42,65 42,88
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,21 49,16  49,02 49,22 50,21 49,72
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1864,6 1506,2  729,1 1230,5 1900,2 1330,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  156,6 159,6  185,2 180,3 162,1 175,2
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  75,4 56,1  46,2 102,2 128,5 96,3
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  300,4 237,9  91,5 161,5 241,9 170,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  232,3 200,0  138,6 146,9 336,3 211,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  63,5 51,0  38,3 54,1 90,0 62,5
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  55,9 48,2  49,8 61,1 86,1 66,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,1 0,5    1,2 0,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,9  1,0 1,0 0,9 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,6 3,6  4,4 3,9 3,5 3,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 343,6 326,1  284,1 289,3 345,6 311,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 327,5 311,7  252,9 255,2 335,8 287,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  326,4 301,9  235,2 255,1 317,5 275,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 377,7 359,3  312,6 317,2 374,3 339,7