Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 19  10 14 13 37
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  3535,6 2927,6  1649,6 2426,9 3710,1 2667,7
  Planteprodukter 1000 NOK  191,3 172,1  23,8 40,3 131,1 67,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2453,4 1992,8  1009,0 1600,1 2565,6 1779,6
  Tilskudd 1000 NOK  791,7 693,5  598,9 726,9 924,7 761,8
  Andre inntekter 1000 NOK  99,2 69,3  17,9 59,6 88,7 58,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1177,2 962,7  555,0 839,8 1324,5 933,1
  Såvarer 1000 NOK  22,0 21,4  9,3 12,7 21,6 14,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  137,3 113,3  57,5 85,9 133,9 95,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,3 5,7  1,0 1,8 4,5 2,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  34,6 24,8  9,2 17,4 26,0 18,2
  Fôrmidler 1000 NOK  697,9 576,8  338,8 506,2 859,7 585,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  152,3 120,3  76,0 112,6 140,2 112,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  34,0 23,8  14,2 33,5 40,5 30,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  90,9 76,6  49,0 69,7 98,1 74,1
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  155,6 140,1  131,7 186,2 194,8 174,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  63,6 49,0  38,1 55,0 51,3 49,1
  Traktor 1000 NOK  35,2 32,9  31,2 31,8 69,0 44,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  125,9 100,1  40,9 99,8 158,5 104,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  16,8 15,9  6,6 8,8 6,2 7,3
  Drivstoff 1000 NOK  68,6 57,0  36,1 44,1 90,3 58,2
  Maskinleie 1000 NOK  279,7 234,4  77,7 173,9 199,9 157,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  137,9 94,0  16,1 82,2 77,9 62,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  255,6 215,8  121,9 174,4 248,0 186,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  2316,0 1901,9  1055,3 1696,1 2420,5 1777,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1219,6 1025,7  594,4 730,8 1289,6 890,3
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  97,6 77,6  37,4 45,5 110,6 66,1
  Traktor 1000 NOK  52,1 48,7  32,1 32,1 91,4 53,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  291,7 226,6  107,9 164,0 303,3 197,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,2 3,2  0,7 2,8 1,6 1,8
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  168,1 134,8  67,0 93,5 189,2 119,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  775,1 669,5  416,3 486,5 782,8 571,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  39,4 31,8  5,7 -3,6 3,0 1,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  89,4 76,0  115,8 57,2 86,4 83,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  42,1 26,6  28,6 2,0 -80,1 -19,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  8,0 16,8  22,6 5,5 11,2 12,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  371,0 366,5  189,4 233,4 457,4 300,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  97,4 105,2  8,6 34,6 97,4 49,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  12,3 7,8  3,2 11,0 6,5 7,3
+Renteinntekter 1000 NOK  12,5 14,2  16,6 5,2 13,3 11,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  249,7 189,1  80,8 143,1 225,2 155,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  1197,4 1125,4  726,0 688,7 1152,8 861,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  321,2 218,5  189,0 56,0 583,1 277,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1445,3 1696,6  1457,0 890,5 1631,0 1303,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  494,3 295,8  -47,1 429,6 -153,3 95,9
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  8620,8 6899,8  3304,8 4615,2 9591,1 6009,3
  Skogbruk 1000 NOK  307,8 263,0  141,6 173,0 453,7 263,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  568,8 436,5  821,5 551,1 1815,7 1068,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1899,2 1745,3  1122,2 942,9 856,6 961,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  1573,7 1763,5  1179,4 794,9 1232,7 1052,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  12970,2 11108,1  6569,5 7077,1 13949,8 9354,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  985,0 808,2  277,6 575,5 1131,5 690,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  6073,2 4601,7  1702,8 3475,9 5447,6 3689,5
  Egenkapital 1000 NOK  5912,0 5698,2  4589,1 3025,7 7370,7 4974,9