Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 21  19 16 6 43
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2047,5 1841,6  1556,9 1783,5 3130,0 1837,2
  Planteprodukter 1000 NOK  59,2 53,3  13,8 33,5 147,1 39,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1417,2 1249,5  1019,3 1134,4 2219,6 1213,2
  Tilskudd 1000 NOK  553,4 510,9  505,2 582,1 747,4 561,5
  Andre inntekter 1000 NOK  17,7 27,9  18,6 33,5 16,0 23,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  656,6 579,6  518,1 581,4 1149,4 618,1
  Såvarer 1000 NOK  17,2 15,3  8,8 10,6 26,3 11,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  55,9 55,2  46,8 70,0 136,2 67,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,9 1,4  1,3 1,3 4,0 1,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  11,7 9,8  13,3 22,0 33,8 19,0
  Fôrmidler 1000 NOK  414,9 359,0  339,4 340,8 761,1 389,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  60,2 50,4  58,5 74,8 84,3 67,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  46,2 46,9  14,1 26,0 24,3 20,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  48,5 41,6  35,9 35,9 79,5 41,0
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  125,6 122,4  114,4 145,6 117,8 124,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  45,3 40,9  46,2 45,7 86,0 50,0
  Traktor 1000 NOK  23,7 21,6  18,4 29,5 70,5 29,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  53,3 53,3  43,1 92,1 133,5 73,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  21,1 16,5  12,3 11,6 16,1 12,4
  Drivstoff 1000 NOK  36,6 34,6  36,7 36,8 72,2 40,7
  Maskinleie 1000 NOK  74,1 70,5  60,1 106,9 114,1 84,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  48,7 39,8  18,2 38,4 49,7 29,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  127,4 121,1  111,3 126,7 188,6 127,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1212,7 1100,2  978,9 1214,6 1998,1 1189,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  834,9 741,5  578,0 568,9 1132,0 648,2
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  37,4 34,0  32,9 33,4 71,5 37,6
  Traktor 1000 NOK  39,2 36,7  29,0 31,5 71,7 35,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  122,7 103,7  67,3 124,1 236,2 111,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,6 2,5  1,6 0,4 1,9 1,1
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  126,1 110,8  76,4 106,8 230,1 108,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  632,0 564,5  447,3 379,5 750,7 462,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,6 5,6  12,4 9,9 35,5 14,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  59,9 59,3  41,5 57,7 0,5 40,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  4,0 1,9  35,4 16,5 -0,4 21,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK   1,8  6,5 8,5 8,2 7,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  325,5 268,9  203,1 181,4 400,7 236,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  54,5 58,4  35,3 32,0 18,0 30,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  14,6 9,0  6,5 25,0  12,2
+Renteinntekter 1000 NOK  12,4 13,5  23,7 10,3 8,6 15,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  115,4 123,7  76,0 113,9 213,5 111,9
=Nettoinntekt 1000 NOK  989,1 859,2  735,6 607,0 1008,1 728,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  13,2 204,7  148,1 159,3 180,5 149,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  704,8 600,8  1116,8 633,6 994,4 881,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -84,2 -10,1  -15,0 22,9 -82,3 -12,6
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  4288,1 3760,3  2629,5 4053,0 8106,9 3878,0
  Skogbruk 1000 NOK  104,7 149,9  129,9 190,3 197,4 159,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  611,5 427,9  296,6 298,4 151,7 265,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  983,4 1055,3  660,1 669,4 960,4 744,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  650,6 702,5  952,7 625,5 927,7 799,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  6638,3 6095,9  4668,9 5836,6 10344,1 5847,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  523,9 561,2  264,9 486,0 633,5 396,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2358,5 2228,0  1481,3 2544,2 4600,8 2349,7
  Egenkapital 1000 NOK  3755,9 3306,7  2922,7 2806,4 5109,8 3101,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015