Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    14 23  6 8 10 29
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2381,0 2210,7  902,9 1236,4 1844,3 1529,5
  Planteprodukter 1000 NOK  102,0 63,9  11,3 17,4 20,2 18,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1792,2 1648,8  485,1 736,9 1243,4 978,6
  Tilskudd 1000 NOK  452,9 439,4  363,6 431,8 554,0 493,7
  Andre inntekter 1000 NOK  34,0 58,6  42,8 50,3 26,6 38,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  884,3 820,8  259,2 397,3 650,3 509,0
  Såvarer 1000 NOK  24,0 22,2  4,5 4,9 12,6 8,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  70,8 62,1  31,7 38,3 66,3 50,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,1 2,8  0,6 3,4 2,2 2,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  9,6 8,5  6,3 7,4 6,3 6,6
  Fôrmidler 1000 NOK  573,8 556,1  158,5 261,3 432,4 333,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  62,6 60,1  27,5 35,5 47,7 41,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  82,4 60,5  5,8 12,8 30,4 27,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  57,0 48,7  24,2 33,7 52,3 38,0
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  161,3 137,2  68,4 124,0 106,8 120,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  55,7 47,6  28,6 28,5 42,7 41,9
  Traktor 1000 NOK  19,2 18,2  9,6 17,2 19,5 17,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  75,8 75,5  38,6 37,3 45,8 43,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,5 10,2  3,7 17,6 8,7 9,5
  Drivstoff 1000 NOK  40,9 34,6  22,6 23,9 33,9 32,9
  Maskinleie 1000 NOK  115,5 113,7  63,2 34,1 43,1 66,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  90,9 71,4  8,8 12,2 60,1 30,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  175,5 161,8  88,3 107,0 118,5 114,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1627,6 1490,9  591,0 799,0 1129,3 985,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  753,4 719,8  311,9 437,4 715,0 544,0
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  46,4 36,9  16,3 34,2 42,3 34,6
  Traktor 1000 NOK  36,6 30,8  13,4 43,9 33,6 31,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  187,9 169,6  35,2 53,7 117,1 78,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,5 4,4  2,0 2,8 3,9 3,4
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  171,7 153,1  38,3 74,4 120,1 89,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  479,1 478,1  245,0 302,8 518,2 395,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,1 1,0  -0,3 53,2 -2,9 18,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  45,8 28,6  29,3 59,7 48,4 52,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  29,3 23,0  5,6 17,4 7,3 8,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  12,9 -5,0  13,9 7,2 28,6 15,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  327,1 303,3  256,7 326,6 149,1 216,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  30,7 42,4  134,6 19,4 15,8 54,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  31,3 23,1  4,6 23,4 5,1 9,2
+Renteinntekter 1000 NOK  12,6 15,4  14,5 8,3 3,3 7,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  226,4 186,6  60,2 43,4 123,9 93,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  743,5 723,2  643,7 774,6 649,0 684,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  100,7 103,8  83,5 213,8 -187,3 23,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  687,0 625,9  915,1 712,7 220,1 449,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  165,8 71,9  -16,1 -199,9 -175,9 -162,2
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  6267,9 5440,4  1277,8 2593,9 4094,3 3062,8
  Skogbruk 1000 NOK  2,9 1,8  184,2 198,7 108,3 220,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  317,5 308,6  198,1 272,8 307,1 294,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1101,3 1082,2  935,6 911,5 743,4 823,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  843,7 831,3  827,2 743,4 475,7 597,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  8533,2 7664,1  3422,9 4720,4 5728,8 4999,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  631,3 627,7  123,6 294,9 542,4 465,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  4550,0 3824,6  1416,0 1341,4 2594,2 2084,7
  Egenkapital 1000 NOK  3352,0 3211,8  1883,3 3084,0 2592,1 2449,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015