Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 16  10 8 7 29
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1760,9 1609,2  695,1 1260,7 1555,9 1253,2
  Planteprodukter 1000 NOK  41,1 23,9  5,8 8,4 23,8 10,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1416,4 1246,4  368,0 778,5 1036,8 798,4
  Tilskudd 1000 NOK  303,0 327,9  300,8 409,0 472,0 413,4
  Andre inntekter 1000 NOK  0,4 10,9  20,6 64,8 23,3 31,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  579,7 538,6  219,8 402,3 546,5 419,9
  Såvarer 1000 NOK  11,4 12,5  2,4 3,9 8,7 5,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  51,2 40,6  30,3 28,3 59,7 38,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,1 5,4  1,0 2,3 3,0 2,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  13,0 11,3  4,2 8,7 15,8 7,8
  Fôrmidler 1000 NOK  359,1 357,3  127,2 279,4 351,3 276,5
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  56,9 47,4  24,3 34,0 42,6 34,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  39,9 33,4  8,4 20,8 28,5 28,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  40,1 30,7  22,0 24,9 36,8 26,5
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  74,7 74,8  48,1 138,6 116,4 106,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  55,5 31,0  27,2 31,9 49,4 36,5
  Traktor 1000 NOK  0,5 12,9  8,9 13,5 19,3 13,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  48,6 55,0  30,6 23,5 72,0 40,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  9,2 5,9  4,2 3,7 9,1 5,0
  Drivstoff 1000 NOK  24,9 20,8  17,1 28,3 40,7 28,6
  Maskinleie 1000 NOK  135,1 102,2  21,9 32,7 53,9 40,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  83,4 52,7  5,3 11,8 44,4 19,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  156,8 122,8  78,0 100,7 112,9 108,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1168,4 1016,8  461,0 787,0 1064,5 818,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  592,5 592,4  234,1 473,8 491,4 434,6
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  29,3 20,0  14,9 34,5 28,4 25,3
  Traktor 1000 NOK  20,9 19,5  25,6 32,7 32,3 31,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  84,5 90,9  28,1 65,4 94,6 70,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,8 6,1  3,1 4,3 3,9 3,7
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  106,5 99,2  38,2 87,4 105,9 85,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  449,0 456,0  162,4 336,7 332,2 303,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK   0,2  2,8 -1,5 0,8 -0,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  11,5 16,3  25,1 40,5 58,1 36,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   34,8  55,8 4,2 -0,6 19,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK   6,8  2,7 3,5 21,4 8,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  151,5 260,3  377,4 198,9 244,4 262,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   2,9  74,2 22,2 72,4 57,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   9,5   20,8 9,2 8,0
+Renteinntekter 1000 NOK  5,8 5,6  8,9 5,6 5,9 6,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  97,6 102,2  52,4 50,6 107,0 78,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  520,3 690,1  656,8 580,3 636,8 624,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  53,3 74,9  31,3 171,1 -68,6 69,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  306,4 445,6  479,0 533,3 324,9 437,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -52,7 158,7  -29,8 -71,1 -117,6 -70,2
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  3608,9 3386,4  1257,9 2962,9 3588,2 2880,0
  Skogbruk 1000 NOK     179,4 103,0 259,6 198,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  144,8 235,0  234,9 183,8 90,9 214,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1112,7 868,3  670,3 885,9 489,1 665,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  631,5 652,8  509,5 536,2 566,3 507,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5498,0 5142,4  2852,0 4671,8 4994,1 4465,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  582,7 470,8  130,9 210,9 550,9 321,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1825,8 2115,6  1209,8 1389,5 2560,9 1923,9
  Egenkapital 1000 NOK  3089,4 2556,0  1511,3 3071,4 1882,3 2219,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015