Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandeet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  Alle  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    7 7  11 22 11 5 8 22  11 48
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1606,3 1878,8  1781,7 1523,7 1272,8 876,8 1080,5 1593,2  2220,9 1533,4
  Planteprodukter 1000 NOK  27,6 14,2  15,5 8,9 5,8 9,0 7,6 11,3  21,2 12,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  874,4 1356,3  1111,6 896,4 732,4 453,8 631,3 943,1  1480,6 934,2
  Tilskudd 1000 NOK  661,2 504,3  628,0 599,1 520,2 401,4 438,5 613,4  693,1 566,9
  Andre inntekter 1000 NOK  43,1 3,9  26,6 19,4 14,3 12,7 3,1 25,4  26,1 20,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  512,8 645,5  670,5 563,8 423,4 250,7 301,2 578,5  795,4 528,5
  Såvarer 1000 NOK  5,9 7,8  7,0 3,9 2,9 1,1 2,4 6,4  8,3 5,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  50,5 64,1  63,8 52,2 38,8 24,1 23,4 52,7  80,8 49,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,9 1,5  1,4 2,3 1,8 0,3 1,0 2,1  2,1 1,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,7 14,2  7,1 10,1 9,7 8,6 9,1 9,1  11,2 9,3
  Fôrmidler 1000 NOK  260,9 414,2  402,4 347,3 263,3 166,4 178,7 354,7  470,0 320,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  45,1 63,2  59,6 46,1 39,0 27,6 36,8 47,7  71,1 47,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  91,3 41,2  92,1 68,6 43,2 6,3 29,3 69,7  103,0 61,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  51,5 39,1  37,1 33,3 24,6 16,2 20,5 36,1  49,0 33,1
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid 1000 NOK  144,5 136,0  124,7 108,2 97,9 62,8 111,8 124,5  145,2 117,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  37,3 32,4  45,3 39,5 33,1 21,6 26,1 39,0  49,3 36,1
  Traktor 1000 NOK  36,2 26,0  25,3 22,5 18,2 11,1 14,6 27,0  35,6 24,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  59,3 36,8  60,1 41,6 35,6 23,8 33,7 56,0  50,6 45,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  32,4 6,0  10,7 11,1 9,8 3,4 7,6 8,7  30,2 12,6
  Drivstoff 1000 NOK  43,6 32,7  34,2 36,2 25,5 16,4 17,4 35,9  45,5 31,8
  Maskinleie 1000 NOK  55,3 74,4  59,3 38,3 27,1 18,3 24,8 47,9  74,2 45,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  34,6 64,5  38,6 18,2 11,9 1,9 11,9 23,6  68,8 29,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  124,9 115,0  141,4 102,7 91,9 74,1 87,9 113,4  151,9 111,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1081,0 1169,3  1210,2 982,2 774,3 483,9 637,0 1054,5  1446,8 981,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  525,3 709,5  571,5 541,6 498,5 392,9 443,5 538,7  774,1 551,7
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  30,6 21,6  32,3 48,3 34,0 8,9 17,9 39,3  41,7 31,8
  Traktor 1000 NOK  31,3 13,0  23,5 40,4 32,0 15,9 21,7 34,5  26,7 27,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  53,7 58,8  83,2 80,7 59,1 26,5 48,8 73,8  78,3 63,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,5 3,8  2,1 2,7 2,2 1,2 2,3 2,5  1,6 2,1
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  65,5 91,8  104,1 79,6 64,3 28,1 60,2 81,7  116,6 77,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  409,2 612,3  430,4 369,4 371,1 340,6 352,7 388,6  625,9 427,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  8,9 0,9  4,1 7,9 5,1 7,8 1,0 6,4  3,1 4,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  75,0 -2,2  47,3 28,0 27,8 62,8 16,0 28,9  50,5 35,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  58,6 24,4  2,1 45,6 23,9  3,1 48,3  0,8 22,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,7 0,2  1,9 2,2 2,0 1,0 2,0 3,0  1,5 2,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  233,6 310,7  356,4 209,1 229,0 275,1 334,5 270,8  229,0 267,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  29,7 18,8  23,9 23,5 13,1  5,6 23,7  29,5 18,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  18,0   10,9 5,9 3,0 7,3  10,2  4,5 6,5
+Renteinntekter 1000 NOK  9,7 6,2  7,9 4,6 8,5 5,9 5,6 8,7  6,3 8,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  65,5 92,0  94,9 58,2 46,7 42,8 60,4 66,9  93,6 66,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  782,7 879,2  789,9 637,9 636,7 657,6 660,2 721,7  857,3 727,2
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  74,9 152,0  143,6 77,4 132,9 108,6 71,2 113,2  210,3 129,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  633,7 362,6  312,1 524,4 688,3 539,3 304,8 598,8  475,2 567,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -29,6 48,9  -6,8 19,2 10,4 -8,3 -24,2 -4,3  55,0 5,9
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk 1000 NOK  2226,4 3032,3  3613,6 2807,0 2242,8 942,2 2140,5 2840,6  3900,3 2671,4
  Skogbruk 1000 NOK  103,6 0,1  92,0 19,1 18,2 11,4 17,7 57,4  65,3 45,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  403,7 369,7  222,7 377,4 273,5 255,0 112,4 373,0  398,9 310,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  599,5 681,3  1392,4 575,5 788,3 616,9 1545,0 852,2  651,0 873,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  626,9 561,0  452,8 523,9 634,0 434,9 422,0 631,1  515,9 598,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3960,0 4644,4  5773,5 4303,0 3956,9 2260,4 4237,5 4754,3  5531,3 4498,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  415,0 573,6  449,7 254,8 181,8 168,2 293,3 362,0  422,1 331,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1083,5 1722,3  2584,5 1528,2 1237,0 775,8 1350,7 1528,3  2514,4 1583,5
  Egenkapital 1000 NOK  2461,5 2348,5  2739,3 2520,1 2538,1 1316,3 2593,5 2864,0  2594,8 2583,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015