Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandeet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    4 8  6 8 20 10 11 14  39
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1408,0 1086,5  571,2 760,2 745,4 620,6 795,1 1170,5  919,4
  Planteprodukter 1000 NOK  19,1 3,3  11,4 4,4 7,1 12,3 3,5 11,2  9,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  983,5 678,9  276,6 408,8 392,7 316,4 447,1 710,6  533,7
  Tilskudd 1000 NOK  405,4 398,0  267,2 342,3 336,5 281,2 339,7 439,3  368,8
  Andre inntekter 1000 NOK   6,3  16,0 4,7 9,1 10,6 4,7 9,3  7,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  525,3 387,8  181,6 220,7 226,7 188,4 247,4 379,8  299,1
  Såvarer 1000 NOK  6,2 4,7  2,5 2,9 3,4 3,0 2,5 4,1  3,9
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  87,1 47,9  18,2 24,2 23,3 21,1 28,8 45,4  36,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,6 0,9  1,1 2,0 1,5 0,8 1,7 1,3  1,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  18,3 9,0  6,4 8,0 7,3 6,4 7,5 12,8  8,6
  Fôrmidler 1000 NOK  268,9 237,0  112,3 122,3 134,7 118,7 139,9 232,7  174,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  43,7 41,2  22,4 28,2 25,0 21,4 29,9 39,0  31,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  67,1 23,7  2,9 11,6 11,5 2,0 14,8 18,3  19,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  33,4 23,4  15,8 21,6 19,9 15,2 22,1 26,2  23,2
Faste kostnader, registrerte:              
  Leid arbeid 1000 NOK  92,9 83,2  58,1 74,8 80,2 56,0 69,4 103,0  79,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  57,7 19,5  18,7 26,7 23,1 15,2 26,6 27,4  25,4
  Traktor 1000 NOK  5,0 7,6  8,3 10,8 11,4 6,4 10,9 17,2  11,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  45,8 47,3  9,3 26,7 25,9 17,6 23,8 43,9  32,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  6,3 10,5  5,1 8,8 6,5 3,7 8,0 8,9  6,7
  Drivstoff 1000 NOK  23,9 14,3  17,9 16,3 18,7 15,6 15,8 20,9  18,8
  Maskinleie 1000 NOK  17,6 23,6  17,4 12,6 15,3 13,6 12,3 22,7  17,2
  Jordleie 1000 NOK  54,2 19,0  3,4 5,0 5,5 3,7 4,2 18,5  14,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  95,7 80,7  52,9 58,1 59,7 53,9 62,1 86,4  71,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  924,4 693,6  372,8 460,4 473,0 374,1 480,5 728,8  575,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  483,6 392,8  198,4 299,8 272,4 246,4 314,6 441,7  343,5
Avskrivninger:              
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  15,4 12,0  12,8 15,0 19,3 10,3 15,6 25,0  17,9
  Traktor 1000 NOK  13,5 13,1  15,0 17,9 22,0 15,4 15,5 25,0  19,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  44,5 38,1  23,2 29,2 29,6 20,9 33,6 42,1  33,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,4 3,5  4,0 1,4 2,6 2,7 1,5 4,1  2,8
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  104,4 67,8  37,8 47,1 51,6 31,3 52,5 83,7  61,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  404,8 326,1  143,3 236,3 198,9 197,1 248,5 345,4  270,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,9 9,0  -0,4 0,9 -0,5 5,2 1,8 -1,1  1,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  -2,4 24,0  28,1 55,7 32,3 41,7 41,5 17,2  28,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  7,8    13,3 10,6 -3,1 9,6 27,1  9,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  26,3 10,6   -3,5 -0,8  -2,6 14,0  4,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  215,3 223,0  280,2 164,0 166,2 242,0 155,4 158,8  175,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  0,1   3,0 40,0 30,7 2,0 34,9 8,0  18,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   7,8   8,5 5,6  7,4 10,3  6,9
+Renteinntekter 1000 NOK  2,0 5,2  3,0 3,5 6,1 6,3 4,5 7,0  6,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  76,1 53,3  33,4 28,6 28,2 28,1 43,7 35,6  38,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  578,6 552,5  423,9 490,1 421,1 463,1 457,3 551,1  483,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -81,7 55,1  -7,9 86,1 50,0 17,0 52,9 59,1  38,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  347,7 328,5  229,3 300,5 401,3 356,8 260,3 465,1  376,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  621,3 -20,7  -26,6 19,5 -43,4 -24,5 23,5 -197,7  -20,8
Balanse pr 31/12:              
  Jordbruk 1000 NOK  2623,1 1686,9  942,6 1171,8 1287,7 772,3 1311,5 2157,0  1570,1
  Skogbruk 1000 NOK   51,6  11,5 17,0 13,2 13,6 14,8 51,5  26,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  401,4 133,1  52,3 101,0 145,2 95,6 74,3 280,4  168,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  730,8 919,8  453,0 577,6 534,2 436,5 1027,1 683,1  676,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  362,7 395,1  298,4 324,0 465,3 416,0 304,7 549,8  476,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4118,0 3186,5  1757,8 2191,4 2445,6 1733,9 2732,4 3721,8  2918,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  424,9 233,5  164,1 126,2 178,6 161,9 137,9 364,9  272,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2066,2 1175,8  584,1 656,4 584,0 489,8 953,0 799,8  842,3
  Egenkapital 1000 NOK  1626,9 1777,2  1009,5 1408,9 1683,0 1082,2 1641,5 2557,1  1803,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015