Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

 

 

   A. bygd.      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 8  10 27 14 15 12 46
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  908,4 608,6  711,8 713,8 616,4 823,4 1026,0 808,2
  Planteprodukter 1000 NOK  9,2 2,5  6,9 5,2 4,3 7,0 18,1 9,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  546,1 297,9  361,7 363,9 314,6 462,6 583,9 448,7
  Tilskudd 1000 NOK  341,6 286,8  339,5 332,3 281,1 348,3 410,7 339,7
  Andre inntekter 1000 NOK  11,5 21,4  3,7 12,3 16,5 5,4 13,3 10,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  307,5 188,2  205,8 216,1 190,0 254,0 327,9 259,8
  Såvarer 1000 NOK  3,0 0,4  1,4 1,7 0,9 1,8 5,7 2,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  40,3 17,4  25,6 23,1 18,9 31,5 37,9 29,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,8 1,5  0,7 1,0 1,0 0,7 1,4 1,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  11,0 7,6  8,5 7,3 7,3 9,2 8,8 8,9
  Fôrmidler 1000 NOK  185,6 119,5  113,6 122,0 119,4 146,9 182,4 151,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  31,3 23,8  24,3 22,9 20,6 27,5 33,9 27,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  15,3 1,6  12,7 21,5 5,4 17,4 28,9 19,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  20,2 16,2  19,1 16,5 16,6 18,9 28,9 20,1
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  54,1 54,5  59,1 66,3 53,2 56,3 87,5 63,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,1 24,0  23,0 26,0 19,0 26,0 31,4 25,4
  Traktor 1000 NOK  8,6 10,5  12,5 11,3 8,7 11,1 12,8 11,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  37,4 18,1  30,2 23,8 22,6 29,2 40,9 29,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  6,3 3,2  3,4 3,9 3,5 3,8 11,3 5,5
  Drivstoff 1000 NOK  10,6 11,3  10,7 11,4 9,4 10,6 16,8 12,2
  Maskinleie 1000 NOK  24,8 5,0  12,9 9,9 8,6 17,5 15,4 13,5
  Jordleie 1000 NOK  11,9 5,4  6,6 7,0 5,8 8,2 9,7 8,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  72,3 50,1  62,0 56,6 54,3 67,3 70,6 64,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  555,4 370,3  426,4 432,6 375,1 484,0 624,4 494,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  353,0 238,3  285,4 281,2 241,3 339,4 401,6 314,2
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  13,5 13,6  18,2 17,8 9,6 19,3 18,5 15,3
  Traktor 1000 NOK  13,3 21,7  20,6 21,2 17,8 20,1 15,6 18,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  30,5 27,0  30,3 27,4 24,2 32,6 39,2 30,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,3 4,0  1,2 2,4 2,8 1,6 3,7 2,8
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  59,6 39,7  46,4 46,0 33,6 57,6 71,8 51,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  292,4 171,9  215,1 212,3 186,9 265,8 324,6 248,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,4 2,2  3,2 3,0 3,0 2,7 -1,2 2,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  18,7 30,2  22,9 20,6 27,5 18,2 4,5 17,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  12,3 63,6  20,0 45,4 42,4 20,7 43,2 30,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK   0,2  1,8 8,2 0,5 1,2 20,1 5,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  161,6 181,4  99,4 124,1 184,8 100,7 131,0 132,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  6,5 10,9  53,6 35,5 10,1 45,1 23,6 26,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,4      1,5 1,2 0,8
+Renteinntekter 1000 NOK  1,6 7,5  5,6 7,6 4,8 4,3 6,5 5,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  32,0 37,8  33,7 29,0 36,1 32,0 30,8 32,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  463,8 430,1  387,7 427,7 423,8 428,1 522,7 437,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  27,5 154,2  31,3 105,6 85,8 59,5 124,6 77,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  -162,6 604,6  352,6 494,7 409,8 131,5 356,6 313,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -151,1 -111,8  -12,0 -91,3 -50,0 -104,7 -121,8 -90,6
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  1508,0 971,8  1177,2 1173,6 839,9 1453,5 1835,1 1304,7
  Skogbruk 1000 NOK  55,5 13,1  40,6 26,2 17,1 39,2 41,8 31,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  76,9 268,0  105,7 189,1 223,0 86,9 201,3 169,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  774,7 499,9  479,9 478,9 443,8 728,0 690,5 581,7
  Krav og kontanter 1000 NOK  226,5 674,0  377,1 579,2 465,7 354,0 461,3 450,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2641,7 2426,8  2180,6 2447,0 1989,5 2661,6 3230,1 2537,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  535,4 299,0  127,9 238,2 234,3 349,1 313,9 299,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  706,7 600,4  632,2 562,1 667,1 666,4 684,8 671,3
  Egenkapital 1000 NOK  1399,6 1527,4  1420,5 1646,7 1088,1 1646,2 2231,3 1566,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015