Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder     Andre bygder   
  

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    6 18  30 8 17 6 6 13  9 17
Brukers alder år  51 48  48 44 47 50 46 47  46 50
Jordbruksareal daa  80 142  160 138 133 147 249 210  150 162
  Leid daa  9 44  56 52 35 8 80 56  53 56
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  439,5 657,5  665,1 508,7 545,8 722,1 711,7 718,7  724,0 640,9
  Varelager 1000 NOK  20,8 30,0  30,9 29,3 23,4 58,7 66,0 66,9  55,3 45,9
  Buskap 1000 NOK  36,6 53,4  53,4 54,9 50,2 77,4 98,5 90,1  80,3 75,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  37,1 62,3  70,8 37,0 47,7 62,3 88,4 76,7  60,7 58,3
  Traktor 1000 NOK  46,9 110,5  110,2 30,9 66,9 135,1 198,6 170,9  44,4 48,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  222,1 312,5  309,6 234,7 203,3 252,3 155,5 195,9  346,7 306,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  76,1 88,8  90,2 122,0 154,3 136,2 104,7 118,1  136,7 106,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1446 1986  2008 2063 1885 2220 2855 2698  2267 2193
  Familien timer  1297 1737  1751 1712 1531 1943 2436 2344  1818 1821
Arealbruk:               
  Korn daa   1,4  0,8    5,0 2,3   
  Poteter daa  0,3   0,1 0,2 0,1     0,6 0,4
  Grovfôr og beite daa  79,3 140,2  158,8 137,8 132,9 146,7 244,2 207,9  149,2 160,6
  Annet daa   0,4  0,2  0,2      0,9
Avlinger pr daa:               
  Korn FEm   427  427    351 351   
  Poteter kg  1500 1600  1657 1000 1250     1030 1103
  Grovfôr og beite FEm  280 249  225 276 255 377 290 312  296 251
  I alt FEm  280 250  226 276 254 377 291 313  296 250
Sauehold:               
  Vinterfôra sauer stk  68 104  102 117 96 154 192 178  143 136
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  22,8 30,8  30,4 34,8 28,9 56,6 59,6 61,1  36,6 35,9
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,5  1,5 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5  1,6 1,5
  Kjøtt/vfs kg  29 28  31 20 22 29 28 29  30 29
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1956 3002  3127 2535 2243 4448 5333 5117  4310 3900
  Omsatt ull kg  406,8 584,3  599,7 506,3 476,4 673,8 968,3 838,0  653,1 696,4
  Grovfôr/vfs daa  1,2 1,4  1,6 1,2 1,4 1,0 1,3 1,2  1,1 1,2
Variable kostnader/vfs NOK  578 643  700 479 514 612 720 673  720 719
  Fôrkjøp NOK  215 267  317 218 218 297 321 311  348 326
Priser:               
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  29,03 28,30  29,24 27,78 27,63 29,56 28,21 28,81  27,59 26,67
  Ull NOK/kg  34,83 31,74  32,21 31,50 31,59 32,99 32,01 32,48  35,20 34,24
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  59,6 92,6  97,9 65,1 57,6 168,8 171,6 178,6  158,3 132,8
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  18,0 28,1  29,7 18,3 16,8 43,1 48,4 48,5  69,4 62,3
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  2,6 3,3  6,2 1,6 1,6 0,9 5,3 3,1  2,5 2,1
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  13,1 17,6  18,0 14,0 13,3 22,0 31,2 28,6  26,3 25,7
Annet husdyrhold 1000 NOK   1,0  0,6 0,2 4,6 0,3 3,5 2,0  2,4 1,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,4  0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,1 1,7  1,5 1,5 1,4 2,4 1,6 1,8  2,6 2,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 80,8 81,9  87,8 71,7 69,4 155,4 111,9 124,9  171,4 150,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 60,8 60,3  68,1 53,2 44,9 142,2 90,5 107,8  152,4 131,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  43,7 40,0  48,1 38,4 26,3 122,3 78,2 93,3  132,0 112,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015