Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Vestlandet
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    7 41  25 9 84
Brukers alder år  48 47  45 43 46
Jordbruksareal daa  84 148  243 353 204
  Leid daa  10 37  85 122 62
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  508,2 1247,6  1309,1 2127,4 1352,8
  Varelager 1000 NOK  24,7 59,5  72,0 110,0 68,6
  Buskap 1000 NOK  92,7 179,5  219,2 277,4 202,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  17,8 92,5  86,2 183,3 104,6
  Traktor 1000 NOK  30,8 87,9  135,3 185,6 120,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  226,6 560,1  558,8 893,6 575,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  115,5 268,1  237,5 477,4 281,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2247 2756  3140 3646 2983
  Familien timer  1811 2166  2322 3012 2297
Arealbruk:         
  Korn daa     1,4 35,4 6,4
  Poteter daa   0,2  0,5  0,2
  Grovfôr og beite daa  84,0 147,6  240,5 315,8 196,5
  Annet daa   0,1  0,5 2,2 0,4
Avlinger pr daa:         
  Korn kg      378 307
  Poteter kg   1938  2120  2049
  Grovfôr og beite FEm  391 424  349 409 390
  I alt FEm  391 424  346 403 385
Storfehold:         
  Årskyr stk  8,1 13,3  16,5 21,2 15,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  10,4 20,7  26,6 33,2 23,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  0,6 3,4  4,9 5,6 4,1
  Melk/årsku kg  5881 6783  6602 6790 6659
  Omsatt melk l  42520 80151  95171 125683 89201
  Melkekvote l  45878 80679  97512 129913 90875
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  7,8 9,4  8,7 8,6 9,0
  Grovfôr/årsku daa  10,4 11,1  14,6 14,9 13,0
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,44 3,39  3,44 3,46 3,43
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  26,16 27,91  28,33 27,74 27,98
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  29,45 33,37  32,79 33,63 33,18
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  146,3 271,7  327,7 434,2 305,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,0 59,0  59,0 59,0 59,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  12,7 25,1  29,6 39,9 27,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  29,1 39,1  45,0 60,4 44,1
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  5,0 55,2  81,4 90,6 66,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  5,0 15,3  18,8 21,8 16,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  12,5 15,4  13,7 26,4 15,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,2 8,8  5,9 0,2 6,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,6  0,5 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,2 3,1  2,3 2,0 2,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 105,7 163,0  174,5 158,4 163,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 83,3 145,1  160,1 143,0 147,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  77,9 118,2  137,9 120,7 123,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015