Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

   Flatbygder Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    21 18 42  34 25 62 28 36 8  73
Brukers alder år  49 47 48  47 46 46 47 44 44  45
Jordbruksareal daa  161 251 213  165 231 202 160 241 355  220
  Leid daa  22 74 52  27 62 43 54 93 192  88
Eiendeler i jordbruket NOK  691995 1099019 918642  981848 1084254 1054932 785726 1073650 1302810  992922
  Varelager NOK  50250 75452 62112  71672 90875 82199 49282 61818 85225  59159
  Buskap NOK  166079 234715 201026  188994 229445 213174 141471 182797 257401  174071
  Maskiner og redskap NOK  38982 100875 73595  50030 73533 62686 63766 123626 131529  100036
  Traktor NOK  45750 110583 78525  71024 103450 88239 96501 116925 109391  108865
  Driftsbygninger NOK  263248 419616 354186  466376 422130 452792 297011 407662 555125  389079
  Jord, veg, osv. NOK  127685 157778 149199  133753 164820 155841 137695 180821 164139  161711
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3191 3328 3258  3413 3646 3559 3039 3460 4186  3365
  Familien timer  2725 2720 2716  2697 2742 2752 2498 2735 3073  2673
Arealbruk:               
  Korn daa  8,2 48,6 29,7  3,9 12,1 12,9  0,4   0,2
  Poteter daa  0,4 0,2 0,3  0,4 0,2 0,3 0,8 1,8 0,7  1,3
  Grovfôr og beite daa  152,1 202,0 183,0  160,0 217,4 187,3 158,6 235,8 354,1  217,1
  Annet daa  0,8 0,2 0,5  1,1 1,4 1,2 0,3 2,6   1,4
Avlinger pr daa:               
  Korn kg  373 371 377  337 386 452  234   234
  Poteter kg  2264 2250 2260  1699 2111 1824 1179 1172 1000  1163
  Grovfôr og beite FEm  406 422 407  434 412 426 310 284 269  290
  I alt FEm  403 411 402  429 409 425 309 281 269  288
Storfehold:               
  Årskyr stk  12,6 15,2 14,1  13,6 16,9 15,2 10,9 14,5 17,4  13,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  19,4 26,7 23,2  20,8 26,4 24,1 15,8 19,5 30,1  19,1
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,3 6,4 4,8  4,6 4,6 5,1 2,7 3,0 4,8  3,1
  Mjølk/årsku kg  6188 6337 6188  6185 6204 6203 6197 6153 6344  6184
  Omsatt mjølk l  69770 85656 77742  74091 94141 83675 62356 81576 98371  75489
  Kraftfôr/årsku NOK  8476 7455 7831  7791 7790 8009 10486 10750 11143  10718
  Grovfôr/årsku daa  12,1 13,3 13,0  11,8 12,9 12,3 14,5 16,3 20,4  16,3
Priser:               
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,37 3,30 3,33  3,45 3,43 3,43 4,01 4,12 4,01  4,07
  Kukjøtt NOK/kg  29,08 27,56 28,27  31,30 30,78 30,97 34,54 34,66 34,23  34,55
  Annet storfekjøtt NOK/kg  34,85 34,53 34,72  36,70 36,82 36,80 40,06 40,03 40,29  40,07
Produksjonsinntekt mjølk NOK  293884 341791 318135  314564 382291 346165 314582 399509 450990  370009
  Driftstillegg NOK  59000 59000 59000  59000 59000 59000 64518 63055 56812  62959
  Distriktstilskudd mjølk NOK  8324 6636 7696  18052 21530 19120 51933 77956 80299  67388
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  33545 44799 38474  36608 52230 44014 30813 43106 65489  40438
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  49450 79245 65103  57767 71937 72042 51801 60341 87917  60228
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  8599 9135 9091  13981 18560 17031 26311 30501 42119  30012
Produksjonsinntekt livdyr NOK  13445 12359 12307  13422 7285 10718 8971 7973 20686  9640
Annet husdyrhold NOK  88 132 101  1036 1038 1147 1956 3196 35448  6211
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  362 415 381  410 411 415 448 426 302  413
Dekningsbidrag/daa NOK 2299 1966 2036  2597 2184 2338 2576 2014 1692  2119
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 126504 134442 131644  131423 141550 135247 143095 135277 132186  136829
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 108178 113528 112069  108644 115476 110532 127896 116820 118787  120209
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  88278 88309 88782  76772 81127 77049 105470 90948 106145  96554

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015