Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 13  11 20
Brukers alder    44 47  45 48
Jordbruksareal daa  147 170  147 168
  Leid daa  62 91  60 87
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1180,9 1882,3  1857,8 2265,1
  Varelager 1000 NOK  39,6 50,3  46,1 58,5
  Buskap 1000 NOK  17,4 28,3  23,9 33,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  150,9 196,8  196,9 219,9
  Traktor 1000 NOK  55,7 43,0  134,6 131,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  654,3 1084,3  1148,1 1353,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  263,0 479,6  308,2 467,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2621 2876  2781 2951
  Familien timer  2067 2072  2228 2267
Arealbruk:        
  Poteter daa  0,1 0,2  0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  147,1 170,2  146,4 167,8
  Annet daa  0,1 0,1  0,1 0,2
Avlinger pr daa:        
  Poteter kg  1000 700  1000 700
  Grovfôr og beite FEm  173 203  215 230
  I alt FEm  173 202  214 230
Geitehold:        
  Årsgeiter stk  99,4 133,0  103,1 127,1
Geiter i status (gj.sn.):        
  Geiter fra inngående balanse stk  98 134  115 138
  Geiter under 9 mnd stk  33 38  30 32
  Melk/årsgeit l  656 742  725 763
  Omsatt melk l  62052 93695  68248 89599
  Melkekvote l  70126 95575  72221 90115
  Grovfôr/årsgeit daa  1,5 1,3  1,4 1,3
Variable kostnader/årsgeit NOK  2420 2635  2492 2704
  Fôrkjøp NOK  1747 1929  1764 1927
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  6,94 6,37  6,78 6,50
  Tilskudd NOK/l  4,17 4,19  3,88 4,07
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  430,6 596,7  462,7 582,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  133,0 133,0  125,5 128,9
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  258,8 392,4  265,0 364,8
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK  2,7 5,3  5,6 12,3
Tilskudd til kjøtt 1000 NOK  6,8 7,4  7,2 8,9
Annet husdyrhold 1000 NOK   4,8  7,6 8,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,8 1,7  1,5 1,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,1 6,9  6,6 6,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 295,7 377,2  338,6 386,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 281,4 373,6  335,6 388,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  288,1 391,2  333,7 392,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 341,5 419,2  383,6 428,5