Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    21 22  27 22 94
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  269,2 403,9  602,6 1712,4 731,9
  Planteprodukter 1000 NOK  170,4 281,4  415,3 1309,0 532,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1,0 1,0  0,2  0,5
  Tilskudd 1000 NOK  68,9 99,6  148,6 358,8 165,8
  Andre inntekter 1000 NOK  28,9 21,8  38,5 44,6 33,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  64,9 108,3  150,0 347,7 165,3
  Såvarer 1000 NOK  17,6 24,9  38,4 83,0 40,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  35,5 58,6  79,1 192,8 89,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  7,0 17,7  23,4 64,5 27,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK       
  Fôrmidler 1000 NOK  1,3 2,0  1,1  1,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,2     0,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,1 0,4    0,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  3,1 4,7  7,9 7,5 5,9
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  0,4 1,4  3,5 40,7 11,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  12,9 25,7  28,4 67,8 33,0
  Traktor 1000 NOK  5,9 8,4  13,6 14,5 10,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  7,8 12,4  21,5 46,1 21,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,0 3,4  13,6 15,8 9,1
  Drivstoff 1000 NOK  15,1 19,1  26,7 79,9 34,5
  Maskinleie 1000 NOK  21,7 21,9  54,4 90,5 47,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  7,1 6,2  22,3 118,7 37,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  48,6 58,2  73,7 114,6 73,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  187,4 265,1  407,7 936,3 442,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  81,8 138,8  194,9 776,1 289,1
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  17,2 23,1  31,8 90,0 39,4
  Traktor 1000 NOK  14,6 24,8  30,9 37,6 27,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  20,9 22,6  38,0 59,1 34,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,7 0,6  0,8 5,2 1,8
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  20,1 27,3  40,3 75,8 40,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  28,5 67,6  93,5 584,2 185,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  36,6 11,0  99,8 9,3 41,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  25,6 36,8  117,1 94,1 70,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  98,8 51,9  30,5 148,5 77,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  19,5 25,0  109,3 20,5 52,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  758,3 623,6  643,3 647,1 673,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  98,4 79,0  83,7 15,3 69,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   4,2  4,2 1,3 2,5
+Renteinntekter 1000 NOK  11,6 23,5  6,5 20,4 14,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  82,8 65,5  88,1 92,4 81,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  994,5 857,1  1099,8 1448,2 1106,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  67,3 172,6  313,4 549,5 277,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  915,9 1738,3  1536,9 1837,8 1513,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -52,7 -69,6  -26,8 99,4 -12,7
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  992,5 1366,7  2045,0 4075,4 2092,4
  Skogbruk 1000 NOK  441,8 344,3  431,8 506,1 422,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  489,8 706,1  1597,5 994,5 988,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1320,2 1045,5  1653,1 1640,5 1413,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  850,0 1242,1  733,2 1283,7 997,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4094,4 4704,7  6460,5 8500,3 5914,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  241,2 154,6  256,7 508,4 282,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1663,5 1201,1  2123,4 2587,2 1878,7
  Egenkapital 1000 NOK  2189,7 3349,0  4080,4 5404,7 3752,8