Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 13  11 20
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1146,5 1533,6  1227,7 1508,0
  Planteprodukter 1000 NOK  1,1 3,9  7,0 9,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  433,3 606,9  475,9 603,1
  Tilskudd 1000 NOK  704,4 902,3  721,9 870,2
  Andre inntekter 1000 NOK  7,8 20,6  22,9 25,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  240,7 350,3  256,9 343,8
  Såvarer 1000 NOK  0,8 2,1  0,9 1,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  22,3 35,0  23,7 33,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,5 0,4  0,4 0,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,5 4,9  7,2 7,0
  Fôrmidler 1000 NOK  176,4 258,3  184,4 247,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  14,6 14,8  20,2 19,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  -0,3 9,7  1,8 7,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  21,8 25,1  18,2 27,6
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  92,7 154,4  92,6 128,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  29,2 37,6  29,8 36,2
  Traktor 1000 NOK  10,5 22,6  12,0 19,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  32,0 34,1  27,4 30,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,8 6,4  5,8 10,8
  Drivstoff 1000 NOK  20,4 28,4  20,7 26,9
  Maskinleie 1000 NOK  175,4 192,2  120,9 134,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  3,9 8,6  8,3 12,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  95,5 108,0  88,5 99,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  705,1 942,7  662,9 842,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  441,4 590,9  564,8 665,3
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,7 26,8  28,5 29,3
  Traktor 1000 NOK  6,4 5,0  14,3 14,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  46,6 66,6  68,9 81,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,6 0,7  0,7 1,1
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  24,1 37,8  37,1 45,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  359,1 491,8  452,3 539,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -0,9 0,2  -2,6 -2,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  30,0 1,8  33,4 16,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  13,2 7,1  12,1 23,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,6 6,1  5,4 0,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  238,8 247,7  181,6 208,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  43,9 37,2  67,9 60,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   17,0  8,3 16,8
+Renteinntekter 1000 NOK  2,5 3,1  13,0 11,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  79,1 126,9  74,3 105,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  613,1 685,1  697,2 768,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -62,7 36,1  92,9 146,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  301,3 164,7  582,5 540,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -67,3 36,7  -70,5 20,6
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1180,9 1882,3  1857,8 2265,1
  Skogbruk 1000 NOK  40,1 31,4  37,8 44,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  183,2 662,0  236,7 643,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1104,2 1051,2  1168,4 1079,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  432,3 473,0  681,2 702,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2940,6 4099,8  3981,9 4735,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  286,7 433,5  276,9 352,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1826,3 2807,9  2003,4 2548,2
  Egenkapital 1000 NOK  827,6 858,4  1701,6 1835,5