Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 7  22 8 17 9 40
Brukers alder år  50 46  49 48 49 43 49
Jordbruksareal daa  391 731  485 235 394 724 401
  Leid daa  200 328  227 48 143 458 180
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3624,8 8220,3  4851,7 3519,5 3558,6 6819,5 4007,5
  Varelager 1000 NOK  218,6 337,9  241,8 142,3 196,7 341,8 202,4
  Buskap 1000 NOK  563,0 811,0  601,3 325,3 468,4 803,4 479,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  436,0 900,5  546,2 492,2 406,5 638,3 463,8
  Traktor 1000 NOK  354,0 535,7  375,1 389,1 444,6 422,6 411,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  1315,5 4009,4  2126,4 1625,4 1618,6 3478,4 1885,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  737,6 1625,9  960,8 545,2 423,9 1135,0 565,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3559 4686  3811 3024 3530 4154 3532
  Familien timer  2409 2550  2432 2324 2405 2863 2535
Arealbruk:           
  Korn daa  33,5 128,4  62,7  1,2 32,3 7,8
  Poteter daa      0,1  0,3 0,1
  Grovfôr og beite daa  348,8 565,3  404,2 235,1 390,7 691,6 392,5
  Annet daa  8,2 37,6  18,1  2,4  1,0
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm  462 384  412  124 354 339
  Poteter kg      511  1700 1403
  Grovfôr og beite FEm  395 343  366 362 361 269 327
  I alt FEm  396 333  360 362 358 274 327
Storfehold:           
  Årskyr stk  25,2 36,3  27,9 19,0 24,6 40,2 25,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  44,3 61,7  46,1 26,6 39,0 67,6 39,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,0 1,4  3,2 0,8 4,2 11,1 4,8
  Melk/årsku kg  7798 7865  7740 7640 7799 8158 7851
  Omsatt melk l  180719 252816  195532 128167 169382 295197 177471
  Melkekvote l  182412 267495  203806 133067 171871 299924 181134
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,7 12,0  13,4 13,2 13,5 13,7 13,6
  Grovfôr/årsku daa  13,9 15,6  14,5 12,4 15,9 17,2 15,5
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,30 5,73  5,48 5,45 5,35 5,40 5,39
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  46,84 49,99  47,57 44,51 46,00 49,15 46,95
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  52,79 63,27  56,01 53,30 50,08 54,74 52,52
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  958,7 1448,0  1072,2 698,8 905,7 1594,6 956,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  125,0 116,1  122,2 125,0 125,0 125,0 125,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  24,8 29,8  25,0 54,1 74,9 97,5 70,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  232,3 280,2  229,6 116,8 154,3 255,2 159,9
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  225,5 186,0  186,6 86,9 193,0 377,3 192,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  25,8 24,1  22,5 27,0 57,6 71,3 49,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  50,0 83,0  57,3 33,0 44,7 29,9 35,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  15,0 0,8  9,2 10,0  4,9 5,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,7  0,7 0,9 0,8 0,6 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,6 3,2  3,4 4,4 3,5 3,2 3,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 319,8 445,5  367,0 282,6 337,4 521,2 357,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 316,2 450,6  359,3 266,8 326,8 586,7 354,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  308,2 408,1  340,8 260,1 320,6 553,5 340,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 356,2 467,6  397,4 321,0 374,2 551,9 392,4