Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17a, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    8 15  11 36 28 20 12 66
Brukers alder år  54 48  42 47 49 47 45 48
Jordbruksareal daa  147 248  385 286 158 240 326 214
  Leid daa  21 65  143 87 42 82 105 68
Eiendeler i jordbruket NOK  895775 1430162  2142756 1621862 938180 1191970 1886805 1173738
  Varelager NOK  47501 95674  148590 107701 51948 63440 117943 66473
  Buskap NOK  171026 259289  372749 283134 159556 220762 295111 200579
  Maskiner og redskap NOK  131870 110521  210639 148964 102133 88517 176906 109716
  Traktor NOK  102155 137614  165853 145303 97146 155091 213688 131795
  Driftsbygninger NOK  301205 583072  921339 687669 373327 442337 833667 477694
  Jord, veg, osv. NOK  142019 243992  323586 249091 154071 221823 249489 187481
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2971 3735  4055 3700 3154 3650 4003 3449
  Familien timer  2513 2931  3168 2893 2706 2895 2846 2781
Arealbruk:            
  Korn daa  18,9 59,3  99,6 69,6 3,7 6,8 23,6 10,4
  Poteter daa  0,3 0,1   0,1 0,3 0,1 2,1 0,6
  Grovfôr og beite daa  128,1 188,3  284,2 216,3 153,5 233,4 299,9 202,6
  Annet daa     1,5 0,4    
Avlinger pr daa:            
  Korn kg  283 457  418 401 303 322 363 335
  Poteter kg  2500 3000   2667 1960 1500 1412 1487
  Grovfôr og beite FEm  388 435  403 402 368 326 393 358
  I alt FEm  375 440  406 401 367 326 390 357
Storfehold:            
  Årskyr stk  12,8 17,5  23,5 18,8 11,8 16,4 20,4 14,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  20,6 32,1  49,6 36,0 17,6 25,5 34,0 22,5
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,9 5,8  7,0 5,0 3,1 4,1 8,4 4,2
  Melk/årsku kg  6111 6756  6771 6574 6222 6128 5888 6071
  Omsatt melk l  66838 105156  141551 108740 63895 86897 104255 77561
  Kraftfôr/årsku NOK  6842 8253  9326 8188 8177 8116 7821 7783
  Grovfôr/årsku daa  10,0 10,8  12,1 11,5 13,0 14,3 14,7 13,8
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,67 3,49  3,47 3,53 3,35 3,35 3,48 3,38
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  24,74 25,43  26,85 25,80 24,84 24,43 25,45 24,90
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,28 30,45  32,03 31,16 30,86 30,34 30,82 30,68
Produksjonsinntekt melk NOK  245072 367336  491850 384382 214036 290889 363125 262085
  Driftstilskudd NOK  55000 55000  55000 55000 54643 55000 55417 54924
  Andre tilskudd melk NOK  8690 11953  15424 12413 21968 31297 28315 25433
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  37813 51684  60287 52362 29620 39702 54900 37055
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  37459 98203  171705 104177 48535 64989 114384 61996
  Tilskudd kjøtt NOK  11226 15211  48447 24120 20368 29959 42958 26476
Produksjonsinntekt livdyr NOK  14214 9476  61144 30339 8153 7268 11154 8871
Annet husdyrhold NOK  449 661  15246 5034 457 361  313
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  696 578  578 598 596 457 497 508
Dekningsbidrag/daa NOK 2746 2502  2291 2337 2643 2222 2118 2336
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 124602 137733  166798 140714 123065 127419 138365 128523
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 102162 112981  148340 114944 104121 107552 128278 110851
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  69637 73846  107171 74060 67739 76577 86203 75446

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015