Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland  Vestlandet
  

 

 

 

   Jæren Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    6 12  24 22 14 43 13 51  13 6 84
Produksjonsinntekter i alt NOK  643823 977472  912597 596091 845835 697855 368341 608758  814786 1041811 629821
  Planteprodukter NOK  11500 12323  16792 6294 22415 17607 5706 5212  10573 24425 7442
  Husdyrprodukter NOK  401333 688297  629559 334912 471327 383005 185227 335916  465712 610292 349621
  Tilskudd NOK  229857 273139  262183 247745 339083 286913 175335 261677  328207 396898 266472
  Andre inntekter NOK  1134 3714  4063 7140 13010 10330 2073 5954  10295 10197 6287
Variable kostnader i alt NOK  189152 283102  262556 179680 256877 209372 102415 175288  241985 318250 183161
  Såvarer NOK  4070 4981  5012 3655 8000 5168 731 1413  3653 8744 2166
  Handelsgjødsel og kalk NOK  21794 31304  29876 19137 33005 25213 8080 16642  27229 45157 18878
  Plantevernmidler NOK  2923 2399  3076 1009 2086 1462 466 921  1459 1772 988
  Konserveringsmidler NOK  8304 12842  11074 5831 6186 5842 2702 5295  7634 7678 5401
  Fôrmidler NOK  116997 176047  164049 106243 157775 124560 70226 117641  152919 195703 120392
  Diverse til husdyrholdet NOK  21546 29101  27814 14103 19141 16313 10120 15944  21817 26723 16610
  Innkjøp av dyr NOK  200 8462  4281 18205 10984 15821 2745 6359  9507 10361 6497
  Andre forbruksartikler NOK  13318 17967  17374 11497 19700 14994 7345 11073  17768 22113 12229
Faste kostnader, registrerte:                
  Leid arbeid NOK  68332 85719  98268 49425 104080 73505 41101 72662  76353 104077 69894
  Maskiner og redskaper NOK  12325 21974  23559 15490 25193 21650 10400 19797  22879 25952 19228
  Traktor NOK  4652 15028  10254 6322 12587 9654 3337 8314  9187 7188 7502
  Driftsbygninger NOK  18589 32163  28086 16813 19448 17620 9310 15700  21037 14840 15359
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2315 10475  7733 3186 3394 3843 1523 3964  6611 5710 4079
  Drivstoff NOK  10426 11372  11963 10333 14197 12360 5569 8008  11536 14981 8598
  Maskinleie NOK  7832 19499  19745 9448 20647 13919 2848 6019  9777 10828 6381
  Jordleie NOK  1167 9523  5053 3724 8787 5746 296 2284  3455 7558 2507
  Andre faste kostnader NOK  46562 68201  66831 46877 61376 53008 34173 46887  62021 62499 48181
Registrerte kostnader i alt NOK  361350 557056  534048 341295 526586 420677 210972 358922  464841 571882 364892
Resultat før avskrivning NOK  282474 420416  378548 254796 319249 277177 157369 249836  349945 469929 264929
Avskrivninger:                
  Maskiner og redskaper NOK  9512 19196  18342 13398 27866 19777 5391 13127  18591 40165 14614
  Traktor NOK  23634 19085  20627 17633 31970 23174 14029 21594  22867 41769 22017
  Driftsbygninger NOK  31826 50761  45503 28638 43225 34505 17322 32590  49807 44150 33533
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3436 7546  6254 3269 4372 3882 1805 2958  3785 11237 3515
Kalkulert rente 7,0 % NOK  88437 145424  124540 76477 126247 95269 39849 70856  104305 136721 75502
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  214067 323829  287822 191858 211816 195839 118823 179567  254894 332608 191250
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  185 -62  53 422 38743 18186 2209 4343  3197 796 3116
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK   3259  14366 11142 5471 10365 20551 14414  20061 58235 19196
+Driftsoverskudd annen næring NOK   969  485 15581 -1187 9279 2106 3186  19243 1355 5513
+Aksjeutbytte NOK  21633 -171  -4258 1336 2 684  2461  115 353 1555
+Lønnsinntekter NOK  182612 107694  125341 163325 204999 171793 138635 132402  83219 140480 127133
+Pensjoner/sykepenger NOK  24190 12859  12477 30533 34172 37067 10525 29805  13713 19676 25536
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  1639 8106  6648  10180 4945 821 3647  6842  3446
+Renteinntekter NOK  9716 10750  10211 8302 11630 10397 11437 14431  11086 3135 12891
-Gjeldsrenter og kår NOK  70331 100785  91557 55621 86252 72018 28962 41970  61461 157456 50723
=Nettoinntekt NOK  383710 366449  361587 366879 429573 386538 276144 342286  350909 399183 338912
Endring i egenkapital (sparing) NOK  52837 51232  12888 42001 148569 78945 -20208 7756  -2825 -225637 -14777
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  333026 179167  328074 213966 157845 183728 204909 335572  200172 -84450 268922
  Endring i arbeidskapital NOK  15299 79783  30344 -4394 -112424 -41046 1739 -24437  -16883 -48647 -20896
Balanse pr 31/12:                
  Jordbruk NOK  1266779 2088425  1791369 1081422 1905331 1390781 567386 1010537  1494218 1901832 1074208
  Skogbruk NOK  167 1917  1583 103107 194998 167793 18669 38420  49521 17526 38188
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  34942 124797  168884 116501 79480 137602 65874 164435  74215 340727 145960
  Hovedbygning og privat NOK  509455 760233  706554 430114 578006 516157 276212 472578  421842 635474 442951
  Krav og kontanter NOK  398064 250677  323379 170649 265759 219419 242925 288036  270015 206276 277602
  Eiendeler i alt NOK  2209406 3226048  2991768 1901792 3023574 2431751 1171065 1974006  2309810 3101835 1978910
  Kortsiktig gjeld NOK  202707 292433  262480 172606 291480 224585 91358 183773  230292 514102 198625
  Langsiktig gjeld NOK  799253 1196552  1104529 658360 1160088 915117 293030 448827  774299 1429420 539786
  Egenkapital NOK  1207446 1737063  1624760 1070825 1572005 1292049 786677 1341406  1305220 1158314 1240500

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015