Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    6 8  20 8 9 9 30
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2293,7 2553,7  2380,9 1622,9 1991,0 3552,7 2223,9
  Planteprodukter 1000 NOK  43,5 77,5  62,5 36,7 34,8 124,6 60,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1764,5 2001,2  1819,3 957,7 1168,8 2285,7 1355,0
  Tilskudd 1000 NOK  472,3 465,5  483,6 572,0 742,6 1024,8 740,9
  Andre inntekter 1000 NOK  13,4 9,5  15,5 56,4 44,8 117,6 67,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  874,8 887,7  886,8 554,0 667,2 1380,8 798,7
  Såvarer 1000 NOK  13,9 13,8  13,7 1,6 8,0 10,3 6,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  43,5 68,6  52,6 35,6 77,1 103,2 67,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,4 5,1  3,3 0,6 3,4 2,7 2,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  11,2 17,5  12,2 11,6 9,3 28,0 14,8
  Fôrmidler 1000 NOK  614,1 615,6  620,9 365,0 446,5 962,6 539,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  81,7 92,5  82,6 50,4 52,0 94,8 61,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  54,8 12,1  46,7 48,8 14,4 86,0 46,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  54,2 62,5  54,7 40,4 56,7 93,2 60,3
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  134,2 106,1  128,1 127,5 155,2 243,9 162,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  42,3 49,8  44,0 48,2 37,6 98,3 57,3
  Traktor 1000 NOK  13,5 8,6  15,4 22,0 19,5 15,5 17,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  123,2 186,7  135,5 58,0 72,7 117,3 78,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  17,8 8,8  10,2 9,1 11,6 9,8 9,3
  Drivstoff 1000 NOK  29,1 32,6  31,8 33,9 41,1 71,5 45,8
  Maskinleie 1000 NOK  162,0 135,8  134,4 50,3 104,1 288,6 137,1
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  20,0 111,1  85,3 41,2 96,0 120,5 79,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  196,6 194,9  177,0 129,6 180,8 225,0 171,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1613,4 1722,0  1648,4 1073,8 1385,7 2571,2 1556,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  680,3 831,7  732,5 549,1 605,3 981,5 667,5
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  56,8 86,9  68,3 32,8 59,8 110,6 62,6
  Traktor 1000 NOK  40,2 51,8  45,1 45,0 42,2 52,3 41,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  188,4 295,8  211,4 136,1 153,8 251,4 163,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,7 5,5  6,1 1,9 0,4 6,0 2,6
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  149,7 148,7  130,5 83,5 88,0 156,4 99,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  391,1 391,7  401,7 333,2 349,1 561,1 397,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK   0,3  0,2 0,1 34,0 46,4 37,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  11,8 54,8  70,1 70,9 87,1 88,0 76,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  13,9   4,2 4,1 112,6 15,4 41,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,7 4,2  5,6 11,7 8,1 6,2 8,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  256,6 324,4  259,8 228,6 215,0 371,5 267,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   47,8  39,5 63,4 143,8 8,5 88,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,4   0,4  3,5 5,9 2,8
+Renteinntekter 1000 NOK  5,7 3,0  4,9 4,1 5,3 1,2 3,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  175,7 187,0  165,4 86,2 121,4 273,1 149,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  511,5 639,3  621,1 629,9 837,2 831,1 775,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  368,8 -239,3  23,9 67,8 155,0 215,3 153,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  259,5 83,7  447,6 801,0 804,2 69,2 554,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -85,0 -44,0  -89,3 86,7 1,0 -53,3 6,5
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  7470,5 7286,9  6446,1 4282,0 4367,7 7866,3 5029,9
  Skogbruk 1000 NOK      132,9 404,2 388,4 317,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1058,9 245,9  688,3 236,0 733,5 866,9 558,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1901,6 1093,8  1404,5 843,9 1064,9 1058,7 1012,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  728,3 681,4  740,1 554,5 872,5 697,9 691,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  11159,3 9307,9  9278,9 6049,3 7442,9 10878,4 7608,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  865,2 995,7  825,0 172,3 546,8 1227,1 596,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  4731,3 4478,2  4073,7 2448,7 3218,9 6871,4 3913,1
  Egenkapital 1000 NOK  5562,8 3833,9  4380,3 3428,4 3677,1 2779,8 3099,7