Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    13 20  12 14 35
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2578,0 2590,9  1481,5 1932,8 1760,4
  Planteprodukter 1000 NOK  59,8 56,9  24,8 45,0 35,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2048,9 2044,0  921,1 1291,7 1148,5
  Tilskudd 1000 NOK  457,1 462,6  481,1 550,8 536,6
  Andre inntekter 1000 NOK  12,2 27,3  54,4 45,3 40,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  854,2 944,1  497,5 691,0 607,2
  Såvarer 1000 NOK  13,2 13,1  5,9 9,2 7,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  65,1 62,3  46,2 73,0 60,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,1 4,2  1,7 3,7 2,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,6 9,0  2,6 14,7 8,2
  Fôrmidler 1000 NOK  593,6 617,0  319,2 415,0 381,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  62,8 70,8  40,2 52,8 46,8
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  57,9 118,5  47,6 65,2 55,2
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  49,0 49,3  34,1 57,5 45,2
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  127,6 143,0  80,1 157,7 131,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  51,3 47,9  40,9 38,3 45,9
  Traktor 1000 NOK  14,5 17,8  16,1 16,3 13,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  91,1 84,6  37,6 63,1 51,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  16,5 14,0  8,2 16,5 11,6
  Drivstoff 1000 NOK  37,0 33,9  22,9 35,4 33,0
  Maskinleie 1000 NOK  128,3 139,1  49,5 64,2 72,1
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  66,3 83,2  23,5 56,7 39,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  160,0 152,0  112,0 120,6 123,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1546,7 1659,7  888,2 1259,8 1129,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1031,3 931,1  593,3 673,0 631,4
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  56,1 48,4  37,5 47,8 40,4
  Traktor 1000 NOK  36,4 31,5  37,9 36,0 35,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  211,7 183,3  79,7 110,8 93,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,1 5,1  2,0 3,1 2,5
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  142,5 121,4  64,4 81,6 71,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  722,9 662,9  436,3 475,3 459,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,4 1,1  21,9 54,4 28,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  42,9 28,7  47,5 58,4 46,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  25,2 16,4  3,6 21,3 10,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,3 5,5  14,2 4,8 6,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  364,9 314,7  255,4 282,4 261,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  70,3 46,0  53,0 53,6 47,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     21,6 15,2 13,5
+Renteinntekter 1000 NOK  21,3 14,8  4,8 5,3 5,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  190,0 176,2  70,2 96,8 94,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  1065,2 913,7  788,1 873,8 783,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  400,7 260,4  398,2 288,1 250,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1191,7 747,3  951,7 716,2 821,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -95,6 -110,0  -44,6 -62,1 19,9
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  7182,8 6105,5  3348,6 4260,9 3671,6
  Skogbruk 1000 NOK  3,2 2,1  194,8 341,4 252,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  757,4 576,7  324,6 343,1 302,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  925,7 995,4  1011,9 928,1 969,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  1301,2 1022,9  793,3 822,4 873,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  10170,3 8702,6  5673,2 6696,0 6068,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  635,6 711,4  246,7 516,1 433,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  4281,8 3914,2  1976,5 2634,3 2550,9
  Egenkapital 1000 NOK  5252,9 4077,0  3450,0 3545,6 3084,3