Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17a, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    7 8  8 24 14 15 12 42
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  701,5 1217,9  1583,5 1237,3 566,3 969,4 1136,6 865,1
  Planteprodukter 1000 NOK  3,9 7,2  27,0 16,8 2,0 5,2 30,8 11,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  491,8 942,6  1209,7 938,3 318,7 608,7 686,7 522,3
  Tilskudd 1000 NOK  203,7 263,0  325,1 272,1 232,1 320,7 379,3 302,9
  Andre inntekter 1000 NOK  2,1 5,1  21,8 10,2 13,4 34,8 39,8 28,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  223,8 372,5  545,5 409,8 176,6 298,5 368,4 272,4
  Såvarer 1000 NOK  4,5 6,8  6,4 6,8 2,7 4,4 10,1 5,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  30,4 41,1  56,2 45,4 21,2 29,4 42,0 29,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,0 1,9  2,3 2,1 1,4 1,2 3,2 1,8
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,6 13,6  11,2 11,8 5,2 6,7 7,3 6,2
  Fôrmidler 1000 NOK  139,5 246,0  337,2 257,2 103,2 172,6 223,6 161,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  21,1 41,0  57,5 41,0 18,0 26,6 26,8 23,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  2,4 3,2  38,4 20,5 4,8 36,8 20,5 20,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  16,2 18,9  36,2 25,0 20,0 20,8 34,8 24,1
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  56,4 71,5  123,0 87,9 56,1 80,7 114,6 80,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,9 21,9  45,2 30,8 17,1 25,1 32,6 24,0
  Traktor 1000 NOK  12,7 17,4  9,6 13,6 9,9 15,7 18,7 14,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  23,9 41,2  59,1 46,0 23,7 29,0 36,0 28,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,4 6,7  11,9 7,0 2,9 3,8 8,5 5,4
  Drivstoff 1000 NOK  10,1 11,3  20,9 15,9 14,7 24,1 28,2 21,7
  Maskinleie 1000 NOK  18,6 58,2  86,7 58,6 12,9 17,5 32,3 20,0
  Jordleie 1000 NOK  7,0 17,5  72,0 36,5 6,7 15,7 9,6 10,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  65,6 91,1  126,9 99,2 56,2 78,1 87,5 72,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  437,5 709,4  1100,7 805,4 376,9 588,3 736,4 550,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  264,0 508,5  482,8 431,9 189,3 381,1 400,2 314,9
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,5 12,8  29,1 21,8 15,6 22,6 21,6 19,5
  Traktor 1000 NOK  18,9 17,5  16,9 20,0 20,0 28,8 39,7 28,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  47,8 57,6  70,9 69,4 26,5 65,6 72,9 53,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,6 8,6  3,0 5,3 2,0 4,0 5,9 3,8
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  61,1 92,5  114,1 110,0 41,9 87,9 109,4 76,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  183,2 412,0  362,8 315,3 125,2 260,1 260,2 210,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  3,5    1,0 -7,0 -6,3 23,5 2,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  14,4 5,1  24,2 13,7 32,5 21,4 40,7 31,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK   1,5  -6,3 -1,6 20,5 10,8 5,6 12,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  1,1 3,5  -3,4 0,4 0,4 1,3 2,1 1,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  323,1 131,0  242,8 218,8 215,2 211,9 186,1 209,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  22,9 2,8  35,4 19,4 37,8 10,8 32,9 27,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK       1,2 4,5 26,9 9,7
+Renteinntekter 1000 NOK  5,9 4,5  1,6 4,1 3,0 3,1 1,5 2,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  33,6 52,9  81,2 71,2 43,5 48,3 71,5 52,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  520,5 507,4  576,0 499,9 385,2 469,5 508,2 454,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  42,8 109,4  20,1 13,6 -1,8 86,4 70,2 48,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  840,0 362,6  -12,3 357,0 208,8 281,7 178,4 226,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -115,7 55,8  32,6 283,0 -18,1 -36,8 -98,1 -47,3
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  1512,4 2332,4  2872,8 2754,0 1043,7 2257,2 2860,6 1975,1
  Skogbruk 1000 NOK  0,3   1,9 1,8 154,8 187,8 184,3 171,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  348,8 67,7  258,3 235,8 185,4 46,5 136,8 129,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  744,9 930,4  659,0 851,9 663,3 557,6 548,7 585,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  694,4 382,9  315,8 459,4 217,6 295,8 427,1 304,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3300,8 3713,4  4107,9 4302,8 2264,8 3344,9 4157,4 3166,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  229,0 241,4  605,1 394,2 181,1 204,4 415,1 252,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  975,1 1061,6  1604,7 1729,2 1091,4 1296,5 2040,3 1430,8
  Egenkapital 1000 NOK  2096,7 2410,3  1898,0 2179,4 992,3 1843,9 1701,9 1483,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015