Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    7 34  25 70
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  654,4 856,3  1058,3 957,5
  Planteprodukter 1000 NOK  8,9 8,5  16,9 11,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  331,7 440,2  561,4 505,1
  Tilskudd 1000 NOK  306,3 396,7  471,7 430,4
  Andre inntekter 1000 NOK  7,5 10,9  8,3 10,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  185,3 255,1  330,7 295,8
  Såvarer 1000 NOK  3,2 5,3  6,6 5,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  23,0 29,4  31,5 32,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,2 0,7  1,1 0,8
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,2 5,4  7,3 6,3
  Fôrmidler 1000 NOK  112,3 159,7  202,1 179,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  20,1 26,5  32,8 29,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  6,9 3,9  25,0 17,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  12,2 24,1  24,4 24,9
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  64,4 68,1  90,4 82,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  9,9 27,1  33,4 28,3
  Traktor 1000 NOK  8,4 15,0  13,6 14,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  20,7 31,1  28,1 29,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,2 2,3  1,8 2,2
  Drivstoff 1000 NOK  9,0 19,2  24,3 21,5
  Maskinleie 1000 NOK  12,7 38,6  27,6 33,1
  Jordleie 1000 NOK  0,3 1,4  5,2 3,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  71,1 82,5  99,8 90,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  383,1 540,4  654,9 601,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  271,3 315,9  403,4 356,6
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  9,3 20,6  26,2 24,0
  Traktor 1000 NOK  6,0 17,7  22,5 19,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  31,2 36,3  51,2 42,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,3 1,6  1,1 1,3
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  38,4 52,2  68,6 61,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  224,6 239,8  302,5 268,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  26,5 1,0  1,1 3,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  10,5 20,0  25,2 21,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  2,0 11,0  7,2 8,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK   5,1  0,4 2,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  138,7 153,4  133,7 140,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  1,9 43,6  66,4 46,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,5 4,6  11,5 8,9
+Renteinntekter 1000 NOK  3,9 3,7  5,0 4,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  23,2 42,7  69,4 54,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  387,4 439,6  483,5 450,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  24,1 38,2  60,5 41,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  243,8 195,0  224,0 188,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -28,2 -3,7  -55,7 -32,1
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  961,7 1307,3  1862,5 1591,8
  Skogbruk 1000 NOK  149,4 21,1  37,7 39,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  21,4 96,6  195,4 119,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  439,2 495,6  637,6 542,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  287,1 273,1  382,5 312,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1858,8 2193,7  3115,7 2606,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  133,2 243,9  340,5 297,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  475,8 879,0  1462,1 1149,8
  Egenkapital 1000 NOK  1249,8 1070,8  1313,1 1159,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015