Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    11 12  29 30 20 16 71
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  865,9 1222,5  1043,0 618,0 876,5 1039,2 831,4
  Planteprodukter 1000 NOK  40,2 74,0  53,8 3,9 11,5 22,6 15,0
  Husdyrprodukter 1000 NOK  552,9 756,9  650,2 340,3 497,8 617,0 476,4
  Tilskudd 1000 NOK  252,1 365,4  315,8 262,5 347,4 389,3 326,8
  Andre inntekter 1000 NOK  20,7 26,2  23,2 11,2 19,9 10,3 13,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  289,3 355,5  305,3 171,2 251,1 301,7 238,0
  Såvarer 1000 NOK  11,3 23,8  17,9 3,5 5,6 8,9 5,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  35,4 34,6  32,8 17,8 25,9 35,5 25,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,5 4,2  3,3 0,3 0,9 1,2 1,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,4 5,8  6,1 4,3 7,1 6,3 5,9
  Fôrmidler 1000 NOK  168,2 199,7  169,8 99,8 145,1 171,4 136,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  31,7 35,6  33,4 19,8 24,9 27,5 23,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  6,7 19,8  12,7 9,5 18,3 20,8 16,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  27,1 32,1  29,4 16,1 23,3 29,9 22,5
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  72,1 119,2  100,3 59,5 79,6 83,5 71,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  25,5 34,5  29,6 19,2 26,4 28,0 25,1
  Traktor 1000 NOK  13,6 23,9  18,7 11,3 19,1 15,0 14,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  30,1 34,0  32,2 25,9 34,5 34,5 32,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,1 13,6  8,3 3,8 4,2 3,7 4,2
  Drivstoff 1000 NOK  17,5 32,7  24,6 16,3 21,6 28,5 21,6
  Maskinleie 1000 NOK  24,0 58,7  51,8 14,0 15,1 44,9 23,3
  Jordleie 1000 NOK  17,1 31,3  25,2 5,5 5,1 8,1 8,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  87,2 115,9  101,3 68,9 101,4 93,0 87,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  580,5 819,3  697,2 395,6 558,0 640,7 526,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  285,4 403,2  345,8 222,3 318,5 398,5 305,1
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  21,6 34,6  28,4 14,9 16,1 26,4 19,0
  Traktor 1000 NOK  23,5 23,4  23,9 20,0 23,7 37,8 25,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  37,4 56,2  52,0 26,1 38,4 52,0 37,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,8 1,7  2,0 1,3 1,5 0,6 1,2
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  63,7 89,5  80,7 38,7 55,1 80,0 56,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  201,2 287,4  239,5 160,1 238,9 281,8 221,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  15,6 42,4  23,2 11,1 7,4 9,9 14,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  23,8 36,2  44,5 19,5 23,3 27,0 21,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  53,9 68,2  50,9 8,2 12,5 54,5 20,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK  -4,6 1,3  4,4 4,6 4,4 2,3 3,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  82,0 155,3  144,9 218,8 207,9 179,7 209,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  38,9 36,3  43,2 36,0 34,7 14,9 31,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK      6,3 11,2 1,0 6,1
+Renteinntekter 1000 NOK  5,3 6,7  8,5 7,3 6,7 4,5 6,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  47,2 77,1  63,4 26,6 55,9 65,2 43,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  368,8 556,7  495,9 445,2 491,0 510,4 492,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  50,1 -8,1  40,5 0,9 68,9 52,2 55,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  467,8 375,4  448,9 615,7 385,7 868,8 620,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  16,0 -100,8  -63,5 -62,3 -36,2 -52,4 -49,7
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  1583,5 2282,6  2050,5 961,9 1468,3 2010,7 1437,6
  Skogbruk 1000 NOK  190,3 444,8  268,5 75,1 168,1 66,9 125,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  191,7 382,1  313,9 313,6 167,8 477,6 297,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  496,9 671,7  604,1 514,9 581,6 868,6 614,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  496,7 461,4  539,9 555,5 448,2 495,6 517,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2959,0 4242,6  3776,9 2421,0 2834,1 3919,5 2992,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  227,8 562,6  417,9 164,0 223,9 255,4 205,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1030,1 1643,2  1402,3 551,7 1005,0 1401,6 881,1
  Egenkapital 1000 NOK  1701,1 2036,7  1956,7 1705,4 1605,2 2262,5 1905,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015