Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    12 16 11  41 4 32 19 9 65
Produksjonsinntekter i alt NOK  606818 849442 1156136  899149 371896 594797 749704 1042098 693693
  Planteprodukter NOK  13363 44592 78123  47344 4282 5654 18528 42060 14804
  Husdyrprodukter NOK  331376 506900 682507  521621 155674 282477 388672 587900 351566
  Tilskudd NOK  253401 274437 378657  307510 210787 279431 332570 398144 308980
  Andre inntekter NOK  8677 23512 16848  22674 1153 27235 9934 13994 18343
Variable kostnader i alt NOK  145728 252553 364669  265995 76074 143338 199300 301518 177538
  Såvarer NOK  6368 11054 15638  12541 2352 3400 5455 11687 5450
  Handelsgjødsel og kalk NOK  12012 25281 45396  28149 5827 13344 19455 31223 16938
  Plantevernmidler NOK  354 3666 5421  3404  547 351 745 475
  Konserveringsmidler NOK  3447 6475 11530  6629 840 4588 7508 9733 5993
  Fôrmidler NOK  89320 150718 229370  159980 50235 87980 127424 166996 107417
  Diverse til husdyrholdet NOK  12974 24417 25028  21845 7189 13078 18978 27992 16580
  Innkjøp av dyr NOK  4758 10398 9476  12692  7108 3087 27158 8162
  Andre forbruksartikler NOK  16495 20545 22811  20753 9631 13293 17043 25984 16523
Faste kostnader, registrerte:             
  Leid arbeid NOK  76128 91592 125732  104070 37279 57796 73422 114436 70655
  Maskiner og redskaper NOK  24716 32242 36437  34235 11609 19790 22618 30106 21725
  Traktor NOK  9961 17932 23396  18125 2267 13280 11280 13716 12146
  Driftsbygninger NOK  16425 21916 19482  19650 6327 17529 15093 25788 17355
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3021 7449 5813  5489 911 4609 5944 7881 5459
  Drivstoff NOK  8001 14995 25413  16695 5596 10231 13590 17561 11986
  Maskinleie NOK  14588 30324 41146  32307 8930 12114 12113 22893 13739
  Jordleie NOK  3914 10261 28468  14751  4147 8384 4248 6088
  Andre faste kostnader NOK  59966 69079 83579  74093 50338 47729 66629 75256 57560
Registrerte kostnader i alt NOK  362445 548343 754135  585409 199331 330562 428374 613404 394252
Resultat før avskrivning NOK  244372 301099 402001  313740 172565 264235 321330 428694 299441
Avskrivninger:             
  Maskiner og redskaper NOK  22178 26109 35844  27730 12369 18462 17735 27490 19285
  Traktor NOK  18179 23069 26341  23915 9786 20879 20070 31111 21056
  Driftsbygninger NOK  21475 39266 58743  41079 11755 22550 26909 60997 28569
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1044 2837 2326  2072 1414 1507 2905 2070 2027
Kalkulert rente 7,0 % NOK  68825 97382 149768  106914 35406 65162 75330 137644 76411
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  181496 209818 278747  218944 137241 200837 253711 307026 228503
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  22434 9787 14478  14190 1349 11912 7245 8934 9303
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  15373 20212 27791  24469 8736 17584 15170 66183 23081
+Driftsoverskudd annen næring NOK  38690 64858 9118  39080 70146 5630 1346 9793 8838
+Aksjeutbytte NOK  1400 20580 21075  14095 575 6763 3429 25292 7869
+Lønnsinntekter NOK  62203 115722 125668  105810 115265 144320 119522 104203 127633
+Pensjoner/sykepenger NOK  20863 20515 45744  30458  12242 16785 22460 15378
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  1979 2016   3195  8508 955 1344 4654
+Renteinntekter NOK  6477 10669 9757  8699 23030 11848 6173 17959 11541
-Gjeldsrenter og kår NOK  46897 67392 107765  75254 17428 33915 67022 76040 48776
=Nettoinntekt NOK  304018 406784 424612  383686 338912 385729 357314 487155 388023
Endring i egenkapital (sparing) NOK  19527 66877 -11177  32325 60388 51714 -4605 78812 38789
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  200270 214736 88686  158608 605153 348347 59542 744849 325209
  Endring i arbeidskapital NOK  7605 -18464 -54726  -27926 12511 18116 24977 -3950 18562
Balanse pr 31/12:             
  Jordbruk NOK  971060 1384988 2145024  1551037 497578 945603 1072137 1962493 1099186
  Skogbruk NOK  48100 101636 107527  84247 20341 79790 103597 163382 93648
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  254052 81306 106324  135775 125812 116688 93442 464188 163252
  Hovedbygning og privat NOK  331901 471757 637622  464396 260865 398648 472434 439411 416572
  Krav og kontanter NOK  291564 272978 266028  279558 554250 315164 165891 446305 301684
  Eiendeler i alt NOK  1896678 2312665 3262525  2515014 1458844 1855893 1907501 3475778 2074342
  Kortsiktig gjeld NOK  256281 279623 499575  358511 70926 147926 247409 320758 202615
  Langsiktig gjeld NOK  548801 753783 1226842  905296 187672 351692 737502 830041 526921
  Egenkapital NOK  1091596 1279258 1536108  1251207 1200247 1356275 922591 2324979 1344807

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015