Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland  Vestlandet
  

 

 

 

   Jæren Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    8 9 23  4 28 9 44 17 53  9 83
Brukers alder år  42 38 40  45 48 48 47 48 48  40 47
Jordbruksareal daa  152 244 218  70 154 249 182 87 147  244 151
  Leid daa  14 33 18  7 49 104 68 21 37  58 39
Eiendeler i jordbruket NOK  1359006 2165030 1756719  671556 1135297 1635994 1223810 578297 1041928  1471892 1033800
  Varelager NOK  51747 102062 80530  27768 56983 65847 61003 29107 57979  77516 54729
  Buskap NOK  227341 363780 310746  94844 200222 235161 200014 91085 181098  249199 175067
  Maskiner og redskap NOK  69451 82989 84087  17960 73365 129689 86816 22411 59431  93708 64725
  Traktor NOK  116634 93698 101760  28690 132075 149057 130650 57884 106587  151824 110215
  Driftsbygninger NOK  598764 943250 721912  340306 477127 648194 503012 252911 432630  590640 424869
  Jord, veg, osv. NOK  295070 579252 457684  161990 195525 408046 242315 124900 204204  309005 204195
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3362 3723 3612  2074 3038 3364 3083 2425 3022  3101 2933
  Familien timer  2673 2696 2574  1855 2405 2641 2455 2118 2385  2369 2361
Arealbruk:                
  Korn daa  5,8  4,7   2,0 16,3 8,3  0,3  13,9 2,2
  Poteter daa  1,9 0,2 2,8  0,3 0,6 0,6 0,5 0,1 0,2  0,3 0,2
  Grovfôr og beite daa  144,5 243,7 209,2  69,7 150,5 231,7 172,9 86,6 146,0  229,5 148,8
  Annet daa    1,1  0,1 0,4 0,6 0,4  0,3   0,2
Avlinger pr daa:                
  Korn kg  537  469   222 357 325  330  527 465
  Poteter kg  1112 2500 2347  1300 382 1800 730 1864 1333  1760 1514
  Grovfôr og beite FEm  558 595 560  436 432 391 402 372 414  367 403
  I alt FEm  554 595 555  435 427 388 397 372 413  377 404
Storfehold:                
  Årskyr stk  18,3 27,8 24,7  7,0 13,8 15,1 13,7 8,1 13,4  19,2 13,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  24,3 43,0 35,8  12,0 20,7 28,4 22,2 10,1 19,7  28,8 19,1
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,8 6,5 4,2  1,6 4,3 6,7 4,4 0,8 3,7  3,4 3,3
  Melk/årsku kg  5512 6341 6054  5963 5780 6266 5853 6097 6185  6107 6132
  Omsatt melk l  90967 156441 131823  36201 70645 84049 70960 44322 73823  106032 72999
  Kraftfôr/årsku NOK  5486 6100 5745  8567 7475 7859 7642 8296 8457  7509 8213
  Grovfôr/årsku daa  7,9 8,8 8,5  10,0 10,9 15,3 12,6 10,7 10,9  12,0 11,2
Priser:                
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,21 3,20 3,24  3,21 3,23 3,20 3,23 3,09 3,17  3,18 3,16
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  23,31 23,80 23,53  24,18 23,73 23,13 23,61 23,95 23,48  23,49 23,54
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,29 27,11 27,67  28,27 28,43 27,27 28,28 27,29 27,82  28,70 27,95
Produksjonsinntekt melk NOK  292180 501026 427100  116251 227846 269029 228979 136840 234278  337223 230667
  Driftstilskudd NOK  60000 60000 60000  55612 60000 60556 59715 59412 60047  59444 59731
  Andre tilskudd melk NOK  3175 5510 4652  9500 17747 23199 18354 15599 25783  36300 25463
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  44777 55906 48533  33269 29029 32837 32088 16887 32664  34313 30814
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  51460 111096 91050  43222 70922 49425 68136 19554 51474  72198 49298
  Tilskudd kjøtt NOK  8538 17146 14094  18375 20528 28037 23245 11857 23071  23158 21743
Produksjonsinntekt livdyr NOK  7912 11006 10157  6234 9021 26393 13172 7585 9191  13565 9260
Annet husdyrhold NOK  9644 209 4395   9817 1462 6546 531 3500   2344
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  572 522 521  556 547 528 525 529 552  456 536
Dekningsbidrag/daa NOK 3032 2944 2881  3606 2896 2011 2488 3191 2979  2431 2841
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 126826 183094 168510  107422 138631 106417 130701 115844 148411  195525 147728
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 116738 170661 156007  91244 117395 69382 106217 97270 134871  182426 133020
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  81290 108389 102932  60919 80772 19100 66028 71404 92177  136036 92880

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015