Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 10  20 24 13 8 48
Brukers alder år  45 41  43 46 43 42 45
Jordbruksareal daa  151 254  228 165 247 359 214
  Leid daa  3 39  20 54 114 143 84
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1205,8 2047,3  1683,7 1248,3 1796,4 2008,0 1482,6
  Varelager 1000 NOK  58,9 103,3  91,0 51,8 72,1 87,6 61,2
  Buskap 1000 NOK  211,9 371,9  323,9 178,8 252,4 302,8 212,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  66,2 55,5  72,5 94,9 95,6 154,5 100,4
  Traktor 1000 NOK  71,9 110,4  88,6 160,2 154,4 188,9 155,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  479,5 784,3  628,4 517,2 904,3 751,4 649,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  317,4 621,8  479,3 245,4 317,6 522,8 303,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3282 3896  3768 2834 3282 3890 3090
  Familien timer  2546 3083  2829 2369 2539 3080 2497
Arealbruk:           
  Korn daa   8,5  4,3  5,0 8,5 2,8
  Poteter daa  0,1 3,6  4,2 0,2 0,4 2,0 0,5
  Grovfôr og beite daa  149,4 241,9  218,9 165,0 241,6 348,9 210,4
  Annet daa  1,7   0,5    
Avlinger pr daa:           
  Korn kg   437  437  432 441 437
  Poteter kg  2000 3296  2822 1143 1409 575 842
  Grovfôr og beite FEm  550 598  570 401 401 290 369
  I alt FEm  544 595  567 401 401 292 369
Storfehold:           
  Årskyr stk  15,8 28,3  24,9 13,6 17,0 18,1 14,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  24,8 42,7  36,6 19,4 29,6 39,1 24,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,5 7,1  6,6 3,9 6,9 6,4 4,9
  Melk/årsku kg  6376 6713  6501 6303 6330 6467 6331
  Omsatt melk l  87257 167871  142237 75434 96052 100590 82555
  Melkekvote l  83680 170296  144333 77328 94102 98409 83051
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  7,2 6,7  7,1 7,8 8,2 8,9 8,2
  Grovfôr/årsku daa  9,5 8,6  8,8 12,2 14,2 19,3 14,2
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,40 3,64  3,60 3,40 3,48 3,53 3,45
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  26,50 27,04  26,95 25,61 26,65 27,57 26,39
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  32,01 31,69  31,90 31,47 31,65 33,49 32,02
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  296,4 610,4  511,9 256,1 334,6 355,3 285,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,0 47,2  53,1 59,0 59,0 59,0 58,9
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   11,8  5,9 16,8 19,7 23,6 18,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  41,8 69,9  61,1 36,1 43,8 52,1 39,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  83,0 121,2  108,8 49,4 113,0 145,3 80,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  5,2 7,0  6,4 16,2 27,9 30,1 21,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  2,8 21,8  14,5 14,9 7,2 27,8 14,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  10,2 2,6  6,4 5,2 5,6 1,3 4,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,5 0,6 0,5 0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,1 3,2  3,1 2,7 2,4 1,8 2,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 149,8 202,0  183,1 123,7 161,8 127,8 133,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 131,6 195,2  170,6 101,1 143,8 106,6 111,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  108,1 168,2  145,9 79,9 109,5 75,1 85,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015