Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    13 16  7 37 22 21 12 55
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  698,9 813,8  957,6 809,8 687,5 848,3 1036,0 824,9
  Planteprodukter 1000 NOK  15,0 26,0  56,3 28,5 6,0 16,8 44,9 18,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  413,4 490,2  522,6 474,0 393,7 485,2 594,7 472,5
  Tilskudd 1000 NOK  263,1 294,4  360,8 299,8 281,1 338,6 361,3 320,6
  Andre inntekter 1000 NOK  7,4 3,2  17,9 7,6 6,7 7,6 35,1 13,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  189,0 225,4  265,0 227,1 193,6 250,5 295,1 237,4
  Såvarer 1000 NOK  4,5 7,7  11,7 7,8 4,5 6,5 8,5 6,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  21,9 24,4  28,1 25,3 21,9 28,9 33,4 27,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,2 2,2  2,5 1,9 1,0 2,1 3,5 2,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,3 9,4  7,7 8,3 7,7 9,8 10,4 9,1
  Fôrmidler 1000 NOK  112,3 137,8  150,8 133,8 115,1 141,7 184,3 140,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  16,4 23,9  19,7 21,2 20,6 24,9 27,1 23,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  8,2 3,2  26,3 10,6 6,8 16,8 7,9 10,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  17,2 16,9  18,4 18,3 16,0 19,7 19,9 18,3
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  59,7 76,0  73,5 73,4 62,4 77,7 94,1 75,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  18,3 23,5  24,0 21,7 23,4 30,1 32,7 28,0
  Traktor 1000 NOK  10,2 15,3  10,1 13,0 12,4 15,5 15,6 14,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  24,7 25,6  23,1 25,2 26,8 35,6 27,0 30,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,0 6,4  3,6 4,2 2,7 2,5 4,4 3,0
  Drivstoff 1000 NOK  9,5 12,0  12,5 11,4 9,5 13,1 14,8 12,0
  Maskinleie 1000 NOK  11,2 14,0  29,5 15,7 8,7 13,2 27,0 14,4
  Jordleie 1000 NOK  1,3 6,7  11,0 7,1 2,9 6,0 7,5 5,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  58,6 73,1  73,4 68,4 58,7 69,9 87,9 69,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  384,5 478,0  525,9 467,1 401,1 514,0 606,0 488,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  314,4 335,8  431,7 342,7 286,4 334,3 430,0 336,0
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  10,7 15,1  18,7 15,3 9,9 14,6 22,1 14,4
  Traktor 1000 NOK  14,6 21,3  17,8 18,8 16,2 17,7 23,5 18,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  24,6 36,2  35,7 32,5 34,0 33,1 34,3 33,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,1 1,5  0,3 1,1 2,3 1,1 0,8 1,5
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  47,7 59,8  63,2 57,4 55,5 61,6 74,2 61,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  263,4 261,7  359,2 275,0 224,0 267,8 349,3 268,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  7,8 1,3  14,0 6,1 8,9 20,1 12,1 13,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  10,6 15,7  45,9 19,6 24,4 19,3 63,8 31,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  1,9 15,7  4,7 8,3 9,3 12,2 2,3 8,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK   0,4  5,6 1,3 4,9 -0,8 1,0 1,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  122,6 106,8  99,7 108,4 165,8 138,2 164,0 154,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  60,3 25,2  32,0 40,3 10,8 19,9 24,2 17,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,9 2,7   2,9 3,0 7,9 5,7 5,5
+Renteinntekter 1000 NOK  30,4 8,7  6,2 15,7 13,1 8,5 10,8 10,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  32,7 40,6  48,3 40,7 38,6 50,1 57,5 47,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  469,2 397,6  519,1 436,8 425,6 443,0 575,8 465,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  82,1 0,5  78,2 41,2 60,7 29,0 169,0 72,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  763,7 244,5  524,1 475,2 415,0 267,0 327,1 339,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  55,7 -7,6  -9,4 11,3 -40,3 -17,9 -14,2 -26,1
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  962,7 1203,7  1248,5 1149,8 1121,4 1283,9 1518,9 1270,2
  Skogbruk 1000 NOK  52,4 69,2  98,5 67,0 61,3 79,1 71,8 70,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  32,8 92,5  291,9 106,7 83,2 69,3 171,9 97,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  321,4 412,2  350,9 362,7 447,1 480,3 757,4 527,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  742,7 287,4  282,7 442,5 404,8 251,4 390,5 343,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2112,0 2065,0  2272,5 2128,8 2117,9 2164,0 2910,5 2308,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  125,0 205,1  197,1 180,8 176,1 202,1 295,5 212,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  373,1 569,9  722,3 541,7 474,2 699,0 811,6 633,6
  Egenkapital 1000 NOK  1613,8 1289,9  1353,0 1406,4 1467,6 1263,0 1803,4 1462,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015