Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    8 13  23 13 11 19 47
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1074,7 1353,1  1203,7 881,0 973,2 1352,8 1217,0
  Planteprodukter 1000 NOK  39,2 84,4  62,8 13,9 26,6 44,7 42,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  701,9 844,9  761,5 552,9 602,5 856,9 774,0
  Tilskudd 1000 NOK  329,6 418,9  374,2 306,4 332,1 428,9 385,7
  Andre inntekter 1000 NOK  4,0 4,9  5,3 7,8 12,1 22,3 14,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  322,8 428,4  370,5 254,8 283,0 407,8 368,2
  Såvarer 1000 NOK  10,7 17,5  14,1 5,4 4,4 9,5 8,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  42,7 44,1  42,2 28,2 37,4 44,8 44,2
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,3 2,1  1,7 1,5 1,2 1,8 2,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,3 8,8  8,7 12,5 8,3 14,4 13,0
  Fôrmidler 1000 NOK  189,1 247,7  214,7 156,5 168,5 252,5 227,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  34,3 35,6  34,3 29,4 33,0 34,5 34,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  9,5 37,7  24,6 1,7 6,8 13,4 10,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  26,9 35,0  30,1 19,7 23,3 36,7 28,1
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  80,4 125,9  106,1 69,0 99,2 101,7 94,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  29,4 36,3  32,5 28,0 29,7 41,1 36,0
  Traktor 1000 NOK  12,9 21,8  18,2 11,0 13,1 24,2 19,0
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  38,9 37,9  39,7 25,6 28,5 37,0 40,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,0 3,9  3,0 3,9 8,5 11,9 8,2
  Drivstoff 1000 NOK  18,9 30,9  25,5 22,1 23,0 37,9 30,5
  Maskinleie 1000 NOK  30,8 28,0  27,4 12,7 30,6 100,2 61,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  16,2 28,2  21,6 4,8 3,3 21,4 14,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  98,7 106,3  100,1 74,1 79,6 113,4 99,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  651,0 847,6  744,5 506,0 598,3 896,4 772,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  423,7 505,5  459,2 375,0 374,9 456,4 444,4
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,5 28,5  25,2 13,7 17,7 26,6 22,1
  Traktor 1000 NOK  25,8 23,5  24,7 20,9 18,2 22,6 22,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  64,3 64,4  60,9 25,4 43,2 66,0 54,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,7 1,6  1,3 0,8 1,6 0,8 1,0
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  115,6 142,9  126,9 73,5 87,7 153,5 125,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  310,5 387,5  347,2 314,1 294,2 340,4 344,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,7 -0,2  4,1 34,7 1,7 63,3 36,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  97,0 39,8  56,9 27,4 42,2 23,5 32,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  13,4 3,2  6,5 36,7 15,8 4,4 31,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  1,8 0,3  0,9 2,5 4,6 2,3 2,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  147,3 153,4  162,7 192,1 217,2 239,7 212,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  78,5 48,6  55,0 1,6 60,4 28,2 26,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  17,0 5,0  8,7  16,8 1,9 6,0
+Renteinntekter 1000 NOK  15,7 9,8  12,1 28,8 29,2 15,5 22,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  74,3 143,3  110,8 43,8 63,7 112,9 89,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  608,7 503,9  543,4 594,0 618,4 606,2 625,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  263,9 -7,1  94,0 159,1 21,6 156,5 138,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  484,8 571,8  523,8 881,1 703,8 536,7 669,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  18,4 26,8  22,4 30,2 -50,2 109,2 47,9
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  2068,7 2370,1  2157,9 1250,0 1528,2 2626,9 2160,0
  Skogbruk 1000 NOK  93,2 91,5  100,0 63,3 73,8 174,9 130,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  58,9 536,6  324,2 157,0 166,5 127,4 146,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  962,6 676,0  735,9 658,9 493,3 583,9 630,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  537,5 418,7  455,4 733,4 585,7 527,5 610,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3721,0 4092,9  3773,4 2862,5 2847,5 4040,7 3677,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  272,3 369,3  314,7 139,3 190,9 314,2 268,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1135,6 1650,6  1364,7 410,2 796,0 1474,6 1110,6
  Egenkapital 1000 NOK  2313,1 2073,0  2094,1 2313,0 1860,6 2251,9 2298,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015