Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

  

 

  

 

 

 

   A. bygd.  F. bygd.  A. bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 6  12 6 9 7 24 8  13 20 9 51
Brukers alder år  52 51  44 44 43 44 44 47  44 47 43 46
Jordbruksareal daa  355 511  402 145 245 367 260 150  252 369 626 345
  Leid daa  200 175  212 42 114 158 101 36  97 158 361 157
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1537,5 2945,5  2898,4 997,1 1486,5 2142,7 1653,9 863,5  1518,6 2245,2 4282,1 2166,3
  Varelager 1000 NOK  113,8 163,4  125,3 60,5 89,2 111,5 88,3 64,2  79,7 129,7 172,9 112,5
  Buskap 1000 NOK  261,2 554,9  356,9 147,7 201,2 365,2 248,8 157,0  204,8 356,3 563,9 318,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  160,4 208,7  223,1 84,1 104,9 323,9 174,6 74,8  114,3 241,5 292,4 188,7
  Traktor 1000 NOK  159,5 109,1  185,8 203,3 236,1 290,2 236,1 152,5  225,5 210,1 176,8 195,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  546,0 810,7  1428,5 286,3 579,6 655,8 544,3 229,3  586,7 816,8 1930,8 848,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  296,7 1098,7  578,7 215,4 275,7 396,2 361,8 185,8  307,6 490,8 1145,3 502,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4057 3606  3503 4171 3353 4452 3992 3837  3282 4014 4207 3832
  Familien timer  3299 2935  2648 3201 2410 3356 3041 3008  2459 3129 3246 2972
Arealbruk:                 
  Korn daa               
  Poteter daa  0,5   0,8  0,1   0,3  0,3 0,1 0,8 0,3
  Grovfôr og beite daa  354,8 511,1  400,9 145,2 245,1 366,7 260,2 150,1  251,3 368,6 625,6 344,2
  Annet daa  0,1   0,3  0,1      0,2 0,1 0,1
Avlinger pr daa:                 
  Korn FEm               
  Poteter kg  1500   1722  1000  1000 2000  750 1500 2000 1607
  Grovfôr og beite FEm  290 436  319 385 318 304 319 391  315 321 339 331
  I alt FEm  290 436  318 385 318 304 319 391  315 320 339 330
Melkeproduksjon og sauehold:                 
  Årskyr stk  14,9 27,7  20,3 9,6 11,8 19,0 14,1 10,2  13,0 18,9 28,6 17,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  24,6 52,3  27,6 11,8 15,9 29,3 19,9 12,8  17,9 30,4 45,0 26,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,1 13,8  6,1 0,3 1,6 5,1 2,4 0,2  1,8 4,8 14,3 4,9
  Melk/årsku kg  7258 7437  7122 5637 7148 6582 6727 6353  7083 7008 7471 7091
  Omsatt melk l  95940 185076  129242 48068 73222 113341 84725 56270  81507 118164 195158 110974
  Melkekvote l  91091 177310  131214 50665 70074 119703 87286 57568  81553 115859 197773 110761
  Vinterfôra sauer stk  64 129  106 65 75 100 81 65  71 98 127 90
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,2  1,2 1,0 1,6 1,2 1,3 1,1  1,5 1,3 1,1 1,3
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1962 2989  2636 1548 2480 2382 2153 1631  2160 2620 2795 2356
Priser:                 
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,78 4,02  3,95 3,88 3,74 3,92 3,83 3,86  3,82 3,90 3,95 3,89
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,72 34,17  33,73 34,04 33,67 33,38 34,34 33,64  34,13 34,04 34,06 34,02
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  37,17 39,43  41,15 35,85 38,50 38,77 38,24 35,78  38,13 39,70 39,25 39,22
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  35,91 39,75  39,69 39,16 42,03 37,87 39,61 39,25  41,29 38,75 37,33 39,12
  Ull NOK/kg  31,08 34,06  34,27 30,99 34,91 31,67 32,50 32,65  35,59 32,36 32,69 33,09
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  362,4 743,8  511,0 186,7 274,1 444,0 324,7 216,9  311,0 460,7 770,0 431,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,8 67,3  63,6 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8  59,8 64,3 60,4 61,7
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  34,6   29,7 16,2 22,7 39,6 28,4 17,8  19,4 31,8 48,4 29,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  67,8 120,9  88,9 39,1 36,2 80,7 53,5 43,3  49,2 84,6 119,0 73,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  93,3 241,1  143,9 10,7 59,2 143,2 76,4 12,3  53,6 131,0 278,5 116,4
  Tilskudd storfekjøtt 1000 NOK  26,5   14,7 8,4 10,7 21,9 13,0 7,7  10,2 16,2 28,1 15,2
Produksjonsinntekt livdyr storfe 1000 NOK  18,8 17,0  23,4 32,9 13,6 13,0 17,6 29,7  15,7 21,3 8,6 18,7
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  89,7 131,4  121,8 64,2 109,7 102,5 92,0 67,7  94,5 121,0 116,7 104,0
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  19,5 11,5  22,6 12,5 20,8 20,3 17,9 14,9  17,8 20,7 22,7 19,2
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  4,7 0,3  1,3 1,5 9,2 10,9 7,0 1,1  7,4 5,4 1,6 4,5
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  9,0 20,0  16,9 11,9 12,1 13,2 12,1 11,8  10,7 14,8 18,4 13,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,1   0,7 3,9  4,4 2,4 2,9   1,6 56,9 11,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,4 0,8 0,5 0,7 0,6 0,7  0,6 0,5 0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,4 2,2  2,3 3,7 2,7 2,4 2,7 3,7  2,6 2,5 2,0 2,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 206,4 267,7  227,7 135,2 186,2 170,8 167,7 151,3  187,3 214,2 223,9 199,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 188,6 247,7  211,2 108,2 167,8 139,6 144,3 127,9  168,6 191,8 207,9 178,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  152,9 206,5  147,6 87,6 132,3 94,5 109,3 110,2  131,7 141,4 155,7 135,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 230,5 289,7  254,9 155,0 215,9 191,3 190,4 173,6  217,2 239,1 241,5 223,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015