Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 11  13 20
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  804,1 904,0  798,5 841,0
  Planteprodukter 1000 NOK  2,8 4,8  5,9 8,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  283,0 321,8  283,1 300,7
  Tilskudd 1000 NOK  516,5 572,7  501,7 522,9
  Andre inntekter 1000 NOK  1,8 4,7  7,8 8,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  188,7 224,9  182,5 200,9
  Såvarer 1000 NOK  2,7 2,4  1,8 1,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  17,3 20,2  17,4 18,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,7 0,5  0,4 0,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  3,6 4,0  2,8 3,6
  Fôrmidler 1000 NOK  130,8 145,9  121,3 131,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  9,7 11,8  8,8 10,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  6,2 12,1  12,8 12,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  17,7 27,8  17,0 22,8
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  93,0 111,5  80,8 94,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  24,2 20,7  22,4 22,3
  Traktor 1000 NOK  8,5 10,5  6,9 7,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  22,4 22,6  29,4 26,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 1,5  1,7 1,9
  Drivstoff 1000 NOK  13,8 19,9  19,4 21,9
  Maskinleie 1000 NOK  46,9 55,6  28,5 35,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,1 0,9  0,7 0,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  70,7 80,4  65,4 68,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  469,3 548,5  437,8 480,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  334,8 355,5  360,8 360,5
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  15,9 14,6  20,3 18,4
  Traktor 1000 NOK  8,0 8,0  12,3 11,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  35,1 36,2  27,2 28,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 0,6  1,3 1,3
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  60,4 62,1  56,2 57,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  275,0 295,9  299,6 300,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,9 1,9  5,9 4,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  29,2 19,7  28,1 20,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  41,1 24,6  27,2 25,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,3 0,3  1,4 1,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  180,5 175,0  198,6 179,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  106,4 95,8  66,0 59,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,2 14,1  2,9 8,1
+Renteinntekter 1000 NOK  17,9 14,0  22,1 17,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  77,2 93,4  66,6 73,5
=Nettoinntekt 1000 NOK  579,4 548,0  585,3 542,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -18,8 -0,7  40,3 34,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  185,3 -57,1  467,0 293,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  16,1 -271,5  0,6 -162,0
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1009,7 1168,6  950,1 1034,1
  Skogbruk 1000 NOK  27,7 35,2  31,3 39,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  115,8 153,3  213,1 322,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  555,5 497,4  573,2 521,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  302,9 358,9  488,8 478,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2011,5 2213,4  2256,6 2395,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  174,9 473,5  194,8 338,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  974,1 1101,0  763,0 838,9
  Egenkapital 1000 NOK  862,4 638,9  1298,8 1218,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015