Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet   Agd. og  Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

  Norge 

 

   Flatb.   A. bygd.   A. bygd.       Flatb.   A. bygd.  

 

     
  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     
Størrelsesgrupper  daa  Alle   200-300   300-500   >500   Alle   Alle   Alle   Alle   300-500   Alle   Alle   100-200   200-300   300-500   >500   Alle  

 

Antall bruk    6 14  9 7 25 10 11 10  7 13 6 14 22 31  21 89
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  642,5 1275,4  1260,9 1939,8 1270,9 908,2 1261,3 1735,4  1293,4 1185,0 787,4 746,5 655,9 1392,6  1978,3 1236,7
  Planteprodukter 1000 NOK  49,9 131,2  14,8 261,7 86,3 39,7 11,3 147,4  53,5 40,7 15,9 6,1 30,1 48,6  207,3 74,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  270,9 547,4  636,5 848,8 609,7 393,5 760,2 846,8  664,0 612,0 235,5 410,8 299,7 732,1  843,2 596,0
  Tilskudd 1000 NOK  298,7 502,4  561,2 792,8 542,0 404,5 472,3 696,1  551,8 506,3 452,1 288,1 297,1 579,1  827,8 517,7
  Andre inntekter 1000 NOK  23,1 94,4  48,4 36,5 33,0 70,5 17,4 45,1  24,2 26,0 83,8 41,5 29,0 32,8  99,9 48,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  177,2 292,4  346,2 657,4 381,9 294,4 587,6 502,1  475,0 438,3 165,5 282,3 176,1 467,8  585,4 390,6
  Såvarer 1000 NOK  11,8 16,8  5,4 26,7 11,0 3,7 4,1 22,1  10,3 8,8 5,6 4,0 5,4 7,9  25,6 10,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  28,1 46,9  51,0 109,8 58,3 44,1 46,9 94,7  58,0 47,8 39,7 27,5 25,4 61,7  94,5 54,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  5,2 3,2  0,8 11,8 3,6 0,5 1,0 6,0  2,1 1,3 0,4 0,2 1,7 2,3  5,8 2,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  1,3 1,9  0,9 4,3 2,9 1,4 7,0 7,7  4,1 3,8  1,9 3,9 2,9  5,1 3,5
  Fôrmidler 1000 NOK  50,6 98,2  138,6 252,9 153,0 132,6 308,0 216,3  239,6 208,9 68,0 120,0 62,7 220,7  249,1 170,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  13,7 24,0  34,9 47,5 30,6 12,2 24,0 58,4  24,2 20,5 6,8 8,8 11,5 32,5  47,1 26,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  43,3 56,7  83,9 144,3 87,8 56,1 149,8 56,1  97,3 114,7 12,5 100,3 42,8 101,0  88,0 82,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  23,2 44,7  30,6 60,2 34,8 43,9 46,8 40,7  39,5 32,5 32,5 19,6 22,8 38,8  70,2 39,0
Faste kostnader, registrerte:                      
  Leid arbeid 1000 NOK  34,4 86,7  59,4 161,0 81,2 49,7 103,8 93,0  95,0 70,2 48,0 40,0 29,6 94,8  133,6 78,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  40,0 61,2  46,9 58,7 43,2 42,4 47,8 44,6  50,0 40,3 43,6 29,2 33,6 49,0  68,2 46,3
  Traktor 1000 NOK  11,9 20,1  25,9 48,5 30,2 13,0 18,5 36,2  13,9 23,5 8,5 15,8 12,8 21,2  42,5 23,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  19,6 30,7  30,7 71,2 39,5 30,5 20,6 50,2  32,1 23,5 27,6 26,1 16,6 33,5  54,8 32,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,2 15,9  10,8 7,7 8,3 2,9 5,0 14,2  8,7 11,5 7,7 9,9 6,5 7,6  15,9 9,6
  Drivstoff 1000 NOK  27,3 48,7  32,8 65,5 37,8 24,9 29,4 38,0  39,8 29,8 31,2 19,5 17,6 36,7  64,2 35,4
  Maskinleie 1000 NOK  50,9 129,7  93,1 178,4 92,6 36,4 61,2 248,9  87,7 121,4 134,7 23,3 54,2 113,5  236,6 112,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  11,1 58,6  21,5 59,0 26,4 16,5 18,9 62,3  21,9 22,3 1,4 1,7 10,4 23,8  84,9 31,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  79,6 99,9  106,9 140,4 107,1 104,8 107,4 144,2  120,3 120,2 103,0 86,7 85,4 111,3  158,8 111,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  459,3 843,9  774,3 1447,7 848,3 615,4 1000,3 1233,7  944,4 900,9 571,2 534,5 442,8 959,2  1445,1 872,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  183,2 431,5  486,6 492,2 422,7 292,8 261,1 501,6  349,0 284,1 216,2 212,0 213,1 433,4  533,1 364,2
Avskrivninger:                      
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,2 66,5  47,6 70,1 48,8 30,7 38,4 31,2  45,3 34,1 44,3 26,8 26,6 41,5  78,4 43,9
  Traktor 1000 NOK  39,1 42,2  42,5 33,9 37,0 36,0 24,0 19,6  30,5 21,9 20,3 30,0 25,7 31,1  37,8 30,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  47,3 79,7  63,8 102,4 66,2 55,0 102,5 144,9  75,1 63,1 45,4 49,4 38,3 84,0  134,9 78,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK   0,8  2,0 1,2 1,3 0,6 0,8 4,9  1,3 0,8 1,5 1,2 0,4 1,7  2,3 1,4
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  47,6 75,1  60,5 92,3 60,6 46,4 63,5 97,4  63,4 53,3 33,7 33,8 34,2 66,2  109,7 62,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  68,6 242,2  330,8 284,6 269,3 170,5 95,4 301,0  196,7 164,1 104,8 104,8 122,2 275,1  279,7 209,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  5,4 2,1  25,8 19,8 20,1 3,1 23,9 24,6  3,8 7,9 0,3 8,3 0,6 25,8  11,8 13,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  123,4 101,5  66,1 32,3 60,8 119,8 56,6 168,1  24,1 25,5 82,1 84,5 84,7 70,2  96,0 81,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -3,3 118,1  205,4 -4,5 164,8 51,2 135,4 105,9   23,2 105,6 225,8 42,1 116,1  77,6 109,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  9,4 9,2  6,1 10,1 10,4 2,6 10,1 6,2  -90,6 -40,5 4,6 12,4 8,6 -13,1  5,9 1,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  1046,7 715,4  419,8 536,8 475,5 604,2 645,1 670,6  592,4 642,2 595,0 616,9 785,1 493,1  568,9 603,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   13,9  61,0 9,9 35,2 150,8 46,8 23,2  130,1 84,9 109,2 71,1 54,6 77,6  23,1 57,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,5 2,5   3,9 1,7 20,0 19,1    2,1 0,6 3,1 0,8 11,9  4,1 5,8
+Renteinntekter 1000 NOK  3,4 16,7  5,0 3,9 4,8 8,0 3,3 15,6  18,8 15,8 6,4 10,5 5,9 7,7  16,8 9,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  40,8 82,9  68,5 135,0 76,7 100,1 98,1 138,6  49,2 65,9 77,6 46,0 57,2 75,9  168,3 88,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  1215,3 1138,8  1051,4 761,9 966,0 1030,0 937,6 1176,6  825,9 859,2 930,9 1091,4 1047,5 988,7  915,5 1002,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  228,5 236,9  229,8 263,1 255,8 284,6 192,6 259,2  87,7 195,6 12,7 393,7 148,9 222,8  183,6 223,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1482,9 1172,9  922,5 1054,2 1010,2 610,0 589,8 1521,8  1514,3 1500,7 2680,9 1398,0 1416,9 991,0  1077,1 1180,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -67,4 -433,3  188,5 303,3 110,0 -157,2 322,8 37,1  82,4 9,9 58,2 -98,5 -16,9 59,4  -24,8 -5,5
Balanse pr 31/12:                      
  Jordbruk 1000 NOK  2442,7 3899,4  3015,5 4671,0 3028,0 2448,6 3218,4 4807,6  3227,0 2673,1 1686,3 1698,1 1721,5 3363,0  5536,0 3181,2
  Skogbruk 1000 NOK  463,3 303,1  125,4 327,4 249,2 452,3 103,4 149,0  241,0 195,2 339,7 190,6 434,8 129,3  280,4 249,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  706,3 616,8  195,0 322,9 563,3 567,1 416,6 1237,1  378,0 395,4 1415,4 903,9 784,9 424,0  698,7 662,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1564,2 1760,9  1061,3 811,2 979,8 1803,7 1101,9 1032,9  894,3 877,9 843,0 1028,7 1322,7 985,0  1375,9 1192,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  800,0 1127,2  825,1 895,6 866,3 789,6 539,2 685,7  1125,0 1216,5 1740,3 1209,4 913,4 873,9  933,6 948,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  5976,5 7707,4  5222,3 7028,2 5686,5 6061,3 5379,5 7912,3  5865,3 5358,1 6024,7 5030,8 5177,2 5775,1  8824,6 6233,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  146,7 650,3  211,5 479,9 285,2 493,1 519,5 414,5  210,7 326,9 127,6 239,4 153,8 421,7  765,5 404,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1061,5 2249,5  1833,9 3799,3 2204,9 2851,0 2172,9 4150,8  1396,8 1601,3 1975,3 1280,7 1614,3 1961,0  4554,1 2395,6
  Egenkapital 1000 NOK  4768,4 4807,6  3176,8 2748,9 3196,4 2717,2 2687,0 3347,0  4257,8 3429,9 3921,9 3510,7 3409,1 3392,4  3505,0 3433,0