Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17h, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 13  6 12 21
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  838,3 759,6  535,6 785,0 714,0
  Planteprodukter 1000 NOK  13,5 9,2  1,5 12,7 8,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  294,0 260,6  171,0 278,6 246,8
  Tilskudd 1000 NOK  519,5 481,3  361,5 481,2 449,6
  Andre inntekter 1000 NOK  11,3 8,4  1,6 12,4 9,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  181,8 162,1  123,0 165,4 153,4
  Såvarer 1000 NOK  1,2 1,1  0,6 1,4 1,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  15,0 15,2  10,0 14,7 14,0
  Plantevernmidler 1000 NOK   0,1  0,1 0,3 0,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,6 3,1  3,7 5,2 4,2
  Fôrmidler 1000 NOK  137,0 118,1  90,4 117,0 108,5
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  9,0 6,9  3,2 8,4 6,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  0,3 0,4  1,5 2,3 1,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  14,6 17,2  13,5 15,9 16,8
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  78,7 81,9  58,5 69,5 73,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,8 16,0  9,6 25,5 19,5
  Traktor 1000 NOK  11,8 11,6  3,3 9,6 9,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  31,8 24,6  22,3 30,7 26,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,1 4,2  2,9 3,0 3,6
  Drivstoff 1000 NOK  13,5 13,6  6,4 14,7 13,1
  Maskinleie 1000 NOK  57,5 61,5  23,8 40,5 43,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,4 0,5  0,9 1,0 0,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  66,5 67,9  58,3 60,9 61,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  462,1 444,0  308,9 420,8 403,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  376,2 315,6  226,6 364,1 310,1
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,6 10,9  3,2 17,6 11,5
  Traktor 1000 NOK  4,3 6,0  8,4 11,4 10,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  31,8 27,6  17,9 27,2 23,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 0,5  0,2 1,5 1,0
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  48,2 39,8  22,9 46,8 37,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  322,7 270,5  196,9 306,5 263,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  1,7 1,2  21,1 1,9 6,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  4,1 20,6  9,8 16,8 22,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  17,6 21,7  1,2 22,0 20,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK      0,2 0,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  133,3 160,2  185,5 152,5 163,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  71,4 76,3  80,9 41,6 47,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  10,4 7,8  4,6 6,1 4,8
+Renteinntekter 1000 NOK  6,4 5,4  6,0 13,3 9,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  67,5 60,9  22,2 63,1 52,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  500,1 502,7  483,8 497,9 488,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  65,6 75,7  39,7 76,9 65,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  185,1 125,6  246,2 546,4 400,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  0,3 -15,7  -15,6 -4,2 -16,0
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  969,5 796,6  454,7 960,1 766,0
  Skogbruk 1000 NOK  20,4 32,1  24,4 26,5 33,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  103,0 86,3  83,7 398,6 275,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  641,2 531,8  415,9 664,7 539,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  269,8 233,2  212,9 500,9 390,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2003,9 1680,0  1191,6 2550,7 2005,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  148,4 160,8  65,5 121,9 127,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1138,9 922,1  343,2 1072,5 816,3
  Egenkapital 1000 NOK  716,6 597,0  782,8 1356,3 1062,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015