Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 31  24 68
Brukers alder år  52 49  47 49
Jordbruksareal daa  171 253  375 305
  Leid daa  43 77  180 123
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  969,0 1342,7  1954,4 1576,4
  Varelager 1000 NOK  66,2 84,5  102,2 96,9
  Buskap 1000 NOK  168,7 204,8  259,7 231,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  71,1 171,6  172,3 171,3
  Traktor 1000 NOK  43,7 124,6  119,7 120,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  426,7 471,6  957,4 647,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  192,7 285,8  342,9 308,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3095 3166  3645 3451
  Familien timer  2545 2502  2965 2738
Arealbruk:        
  Korn daa   1,2   1,2
  Poteter daa  1,9 0,4  0,9 1,0
  Grovfôr og beite daa  169,3 250,2  372,2 301,7
  Annet daa   0,8  2,1 1,1
Avlinger pr daa:        
  Korn kg   49   49
  Poteter kg  1053 1149  1804 1561
  Grovfôr og beite FEm  366 328  257 297
  I alt FEm  364 326  256 295
Storfehold:        
  Årskyr stk  13,0 15,6  18,7 17,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  16,6 22,1  29,2 25,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,9 3,4  2,9 3,4
  Melk/årsku kg  6861 7083  6950 7068
  Omsatt melk l  83697 101532  121329 112232
  Melkekvote l  81012 99989  129207 113611
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  10,1 10,1  10,8 10,5
  Grovfôr/årsku daa  13,0 16,0  19,9 17,6
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,84 3,74  3,72 3,74
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  29,00 29,44  29,55 29,37
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,69 34,32  34,59 34,44
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  321,3 379,4  451,6 420,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,6 59,6  59,6 59,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  72,1 87,2  121,1 103,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  30,9 48,2  64,4 54,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  59,4 84,8  91,2 90,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  25,7 39,8  41,5 41,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  10,0 8,0  17,2 12,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,1 0,5  4,3 1,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,6  0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,3 2,8  2,1 2,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 209,7 210,0  200,4 207,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 200,5 196,3  185,2 194,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  180,8 172,1  161,8 171,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 238,4 239,8  227,3 235,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015