Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    9 23  32 65
Brukers alder år  53 48  46 48
Jordbruksareal daa  242 397  750 546
  Leid daa  98 192  453 305
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1756,8 3479,7  7930,1 5400,9
  Varelager 1000 NOK  192,9 209,3  339,0 268,3
  Buskap 1000 NOK  264,4 414,1  812,4 585,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  372,0 483,1  837,3 636,2
  Traktor 1000 NOK  242,9 316,1  429,9 358,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  284,7 1288,3  4230,7 2590,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  399,9 768,9  1280,9 962,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3291 3803  4310 3980
  Familien timer  2350 2757  2919 2783
Arealbruk:        
  Korn daa     12,4 6,1
  Poteter daa  3,9 0,3  0,2 0,7
  Grovfôr og beite daa  238,2 393,9  737,6 538,1
  Annet daa   2,6  0,1 1,0
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm     232 232
  Poteter kg  2373 1000  1033 2005
  Grovfôr og beite FEm  354 292  272 282
  I alt FEm  357 290  271 281
Storfehold:        
  Årskyr stk  13,8 22,8  38,4 29,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  19,6 29,5  60,2 43,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  0,9 3,3  7,0 4,7
  Melk/årsku kg  7856 7881  7804 7832
  Omsatt melk l  99105 166910  278259 210882
  Melkekvote l  108909 187444  316460 238480
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  16,3 15,9  17,7 17,1
  Grovfôr/årsku daa  17,3 17,3  19,2 18,5
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,42 5,30  5,17 5,23
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  42,48 42,86  44,39 43,90
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,06 48,84  50,40 49,90
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  536,9 884,8  1439,1 1102,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  206,6 213,0  198,6 204,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  80,5 160,2  312,2 222,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  75,5 111,6  199,8 149,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  55,4 109,0  290,0 189,3
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  32,6 60,8  128,2 89,4
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  25,7 54,6  60,1 52,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,3 5,4  3,9 4,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,7  0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,1 3,5  3,1 3,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 308,1 349,2  339,9 337,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 296,0 332,1  322,5 320,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  284,7 325,5  351,6 330,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 339,0 382,4  369,5 368,7