Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    17 27  39 24 108
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  322,7 480,6  741,0 1733,0 824,6
  Planteprodukter 1000 NOK  218,6 340,8  503,4 1213,3 571,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  0,8 2,1  0,3  0,7
  Tilskudd 1000 NOK  78,3 115,7  202,0 401,7 203,7
  Andre inntekter 1000 NOK  25,0 22,0  35,3 117,9 48,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  77,2 122,5  194,5 463,0 216,2
  Såvarer 1000 NOK  21,3 38,2  61,0 139,2 66,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  36,3 57,8  96,4 224,9 105,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  8,3 17,9  24,7 84,5 33,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK      1,3 0,3
  Fôrmidler 1000 NOK  1,6 1,5  0,9 1,3 1,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  0,5 0,4    0,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   0,1    
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  9,2 6,5  11,4 11,8 9,8
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  0,5 5,7  6,2 60,7 17,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,6 32,3  38,6 68,5 39,8
  Traktor 1000 NOK  9,2 17,5  19,4 32,6 20,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  16,8 19,4  20,7 48,8 25,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,1 9,3  15,9 19,6 13,1
  Drivstoff 1000 NOK  10,0 18,3  25,7 63,2 29,5
  Maskinleie 1000 NOK  22,5 21,3  85,3 156,7 74,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  2,6 13,3  21,9 136,5 42,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  55,2 73,9  95,7 132,2 91,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  214,7 333,5  523,9 1181,7 569,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  108,0 147,1  217,1 551,3 254,9
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,2 33,6  52,2 108,1 54,3
  Traktor 1000 NOK  18,8 23,3  30,5 51,0 31,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  30,1 43,5  68,5 82,8 58,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 1,8  2,0 11,2 3,8
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  32,0 35,5  63,5 104,6 60,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  39,0 45,0  63,9 298,2 106,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  6,0 33,0  40,3 80,1 41,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  11,5 177,9  468,3 112,3 240,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  41,5 75,9  34,2 31,7 44,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  37,4 20,7  85,5 125,8 70,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  926,9 791,9  863,3 944,5 880,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  51,3 152,4  58,6 31,8 76,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK     4,6 0,2 1,7
+Renteinntekter 1000 NOK  5,7 8,7  7,1 9,3 7,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  93,4 78,1  122,9 92,0 99,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  1025,7 1227,5  1502,9 1541,9 1370,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  65,8 156,2  166,7 465,2 220,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1564,1 2371,9  2326,6 4162,2 2642,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -48,1 -49,0  -74,0 49,3 -35,2
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1598,4 1866,7  3175,7 5243,4 3031,4
  Skogbruk 1000 NOK  241,4 394,1  615,8 1088,2 601,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1469,7 1708,7  1841,4 3414,0 2116,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1845,1 1953,5  2784,1 2560,3 2364,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  1208,3 1406,8  1177,5 1591,4 1324,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  6362,8 7329,8  9594,6 13897,3 9437,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  137,7 227,2  283,4 514,9 295,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2655,2 2502,9  3538,9 3443,4 3086,8
  Egenkapital 1000 NOK  3569,9 4599,7  5772,2 9939,0 6055,3