Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Østlandet
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    9 11  21 8 10 16 37
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2062,4 4095,0  3088,3 1856,1 2085,4 3936,3 2767,5
  Planteprodukter 1000 NOK  120,0 281,4  199,5 22,4 10,6 96,1 49,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1301,4 2749,3  2030,5 1136,5 1213,2 2458,7 1690,9
  Tilskudd 1000 NOK  570,9 1016,0  802,6 684,7 818,3 1273,6 960,1
  Andre inntekter 1000 NOK  70,0 48,3  55,7 12,4 43,2 108,0 67,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  844,1 1417,7  1123,0 617,1 641,0 1404,0 945,4
  Såvarer 1000 NOK  32,4 69,7  53,5 16,2 15,3 38,4 24,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  75,6 97,6  84,7 43,2 83,2 157,0 101,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  10,1 11,3  10,3 1,4 0,6 9,7 4,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  4,9 19,4  12,2 6,9 10,8 24,4 15,3
  Fôrmidler 1000 NOK  495,5 878,5  681,7 401,3 364,9 841,8 570,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  76,3 168,5  122,4 78,3 73,7 127,6 96,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  80,7 35,1  54,5 17,7 16,9 97,2 52,4
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  68,6 137,6  103,6 52,1 75,5 107,9 80,6
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  128,2 417,2  279,9 113,1 142,3 362,5 228,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  61,4 81,6  69,1 34,1 48,1 92,3 61,7
  Traktor 1000 NOK  39,4 70,9  54,4 12,5 31,9 54,4 37,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  65,5 169,5  117,7 95,2 95,1 126,5 104,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  15,2 24,8  19,5 8,7 26,6 17,6 17,2
  Drivstoff 1000 NOK  45,1 81,0  62,0 34,6 53,0 89,6 61,9
  Maskinleie 1000 NOK  97,0 217,3  159,3 95,5 102,3 169,6 123,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  57,3 180,1  118,9 44,0 49,7 131,4 82,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  146,9 230,5  189,7 152,2 172,5 230,9 192,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1500,1 2890,7  2193,6 1207,0 1362,5 2678,8 1856,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  562,3 1204,3  894,7 649,1 722,8 1257,5 911,5
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  75,8 115,1  92,8 62,5 59,7 126,2 87,1
  Traktor 1000 NOK  40,4 66,5  52,5 57,4 41,2 81,9 60,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  137,7 339,5  239,5 164,3 144,7 331,5 221,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,5 5,5  4,0 4,0 0,8 6,1 4,0
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  89,3 204,8  146,9 98,4 83,7 192,3 129,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  305,8 677,7  505,9 360,8 476,5 711,8 538,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  38,3 4,5  18,7 -6,1 -11,7 20,0 4,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  81,6 64,1  71,7 547,3 47,9 87,3 170,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  7,8 15,6  11,5 38,8 53,3 -0,6 22,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  12,1 46,1  29,7 9,5 25,6 15,4 16,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  396,0 431,1  395,9 296,9 448,4 336,7 370,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  40,3 149,8  95,7  57,6 98,9 68,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK      27,4 0,6 11,7 11,1
+Renteinntekter 1000 NOK  4,4 14,9  9,8 10,1 5,8 11,7 10,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  109,9 247,0  176,9 132,7 78,2 187,8 139,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  776,5 1156,7  962,0 1151,8 1025,8 1105,0 1072,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -28,1 244,8  114,0 917,8 187,2 430,7 526,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  768,4 2260,4  1521,1 1419,0 1112,2 1508,0 1544,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -172,4 52,4  -45,8 470,2 -10,2 -323,5 -36,4
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  4771,9 10240,0  7478,0 5138,6 4679,6 9996,2 6822,5
  Skogbruk 1000 NOK  496,3 131,8  285,7 163,0 296,8 502,5 341,3
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  460,5 1764,4  1122,6 573,5 389,5 880,2 689,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  942,1 2113,2  1518,2 1396,3 1344,5 1230,3 1282,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  883,7 1822,0  1343,8 1389,9 913,0 1693,7 1520,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7554,4 16071,4  11748,3 8661,2 7623,4 14302,8 10655,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  600,9 1276,2  934,0 436,5 354,5 1226,5 746,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  3823,0 7677,7  5667,4 3988,3 2354,5 5537,1 4065,7
  Egenkapital 1000 NOK  3130,5 7117,5  5146,9 4236,5 4914,4 7539,1 5843,4