Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    12 21  7 15 12 34
Brukers alder år  49 50  51 47 52 49
Jordbruksareal daa  672 530  243 394 699 471
  Leid daa  351 238  83 162 474 256
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  8968,8 6761,7  2409,2 5844,3 10952,7 6940,1
  Varelager 1000 NOK  434,2 329,2  167,0 278,7 477,4 325,8
  Buskap 1000 NOK  923,8 701,6  372,0 572,3 1056,9 702,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  972,2 683,1  238,7 551,9 904,2 611,7
  Traktor 1000 NOK  435,4 379,6  323,2 316,6 702,5 454,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  4594,1 3283,1  830,0 3133,5 6200,1 3741,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1609,1 1385,2  478,3 991,4 1611,6 1104,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3959 3834  3216 3979 4389 3967
  Familien timer  2736 2593  2458 2859 3267 2920
Arealbruk:          
  Korn daa  82,0 64,1  6,3  26,7 10,7
  Poteter daa   0,3  0,1   
  Grovfôr og beite daa  587,5 464,6  236,4 393,5 668,8 458,3
  Annet daa  2,1 1,2   0,5 3,8 1,6
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  357 358  334  479 461
  Poteter kg   2400  2000   2000
  Grovfôr og beite FEm  380 364  371 350 336 345
  I alt FEm  376 362  370 349 340 346
Storfehold:          
  Årskyr stk  48,2 36,4  18,3 29,9 47,5 33,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  71,0 54,6  29,3 39,5 76,7 50,5
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,1 4,6  1,9 4,0 12,8 6,6
  Melk/årsku kg  8337 8352  7584 8133 8246 8128
  Omsatt melk l  368356 277922  125319 221048 361593 250943
  Melkekvote l  399086 303035  141893 242882 406204 279733
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,6 14,9  14,7 15,9 17,8 16,7
  Grovfôr/årsku daa  12,2 12,8  12,9 13,1 14,1 13,6
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,29 5,29  5,34 5,26 5,22 5,25
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,16 44,90  43,27 45,00 44,08 44,34
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,59 50,25  47,49 50,04 51,21 50,52
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1949,2 1471,5  668,7 1161,7 1888,3 1316,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  164,5 173,3  205,4 197,1 175,6 191,2
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  82,0 60,7  45,9 97,9 148,0 104,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  235,1 190,4  132,3 182,8 269,2 202,9
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  218,0 193,9  72,1 146,7 390,9 217,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  49,5 42,6  28,5 47,9 89,3 58,5
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  91,2 69,3  50,4 65,5 47,9 56,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,1 0,6     
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,9  0,8 1,0 0,9 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,3 3,4  4,6 4,2 3,3 3,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 254,4 274,5  356,7 288,7 219,8 273,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 183,4 230,5  338,0 251,8 179,7 238,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  170,4 214,8  329,3 237,3 165,0 225,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 292,4 311,1  387,3 318,8 251,0 303,9