Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    12 14  10 37 20 19 15 56
Brukers alder år  51 49  44 48 48 43 42 44
Jordbruksareal daa  174 250  364 266 168 249 383 271
  Leid daa  28 67  131 83 32 64 140 81
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  964,1 1467,4  1505,5 1329,7 1135,6 1432,7 2261,0 1595,6
  Varelager 1000 NOK  73,1 100,6  109,0 96,1 70,2 95,1 133,9 100,0
  Buskap 1000 NOK  191,1 249,2  246,7 238,6 203,5 248,9 344,1 264,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  62,9 137,3  212,9 136,3 73,7 85,6 187,9 116,1
  Traktor 1000 NOK  105,4 176,1  169,0 150,6 142,6 147,5 255,0 176,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  298,7 516,9  429,6 425,3 448,9 557,2 957,6 645,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  232,8 287,2  338,2 282,8 196,7 298,2 382,5 293,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2957 3765  2990 3368 3423 3538 3579 3517
  Familien timer  2479 3130  2197 2724 2669 2880 2724 2722
Arealbruk:            
  Korn daa  14,2 48,6  100,5 52,5 5,0 12,1 20,7 19,0
  Poteter daa  0,5 0,3  0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2
  Grovfôr og beite daa  159,7 200,8  263,6 213,2 162,4 236,7 362,0 251,9
  Annet daa   0,6   0,2 0,3  0,3 0,2
Avlinger pr daa:            
  Korn kg  359 355  419 384 269 222 381 390
  Poteter kg  1000 1571  4000 1696 1691 2000 2000 1852
  Grovfôr og beite FEm  487 511  344 439 431 366 348 378
  I alt FEm  476 479  365 428 426 359 349 379
Storfehold:            
  Årskyr stk  15,0 16,9  16,7 16,3 14,7 17,0 21,8 18,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,5 27,5  29,4 27,6 23,3 28,1 38,9 30,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,4 6,1  6,5 5,2 4,3 6,2 10,4 6,6
  Melk/årsku kg  6775 6974  6388 6747 6786 6725 6831 6778
  Omsatt melk l  90984 102299  93134 96031 85795 101248 132954 107397
  Melkekvote l  89440 101374  95585 95790 88468 100942 132979 108233
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  6,7 7,5  8,4 7,7 7,6 8,0 8,3 8,0
  Grovfôr/årsku daa  10,7 11,9  15,8 13,1 11,1 14,0 16,6 14,0
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,54 3,54  3,62 3,56 3,48 3,48 3,51 3,49
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,54 29,18  28,07 28,65 28,70 28,36 29,83 29,06
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,40 33,82  33,66 33,81 34,33 34,07 34,32 34,27
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  322,2 362,1  336,8 342,1 298,4 352,0 467,3 375,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  52,8 52,8  52,8 52,8 52,8 55,1 58,6 55,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  12,1 12,8  11,0 12,0 23,3 26,9 34,7 27,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  54,6 60,7  61,9 58,6 49,7 55,3 76,5 60,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  45,0 105,4  141,6 106,3 72,6 103,5 162,2 108,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  6,6 8,9  15,5 11,0 17,1 20,9 29,9 22,0
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  23,9 12,4  5,6 15,3 17,6 16,9 15,8 18,2
Annet husdyrhold 1000 NOK   6,1   2,3    
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,6  0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,9 2,6  1,9 2,3 3,1 2,5 2,2 2,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 190,3 157,6  218,2 176,2 163,4 165,8 238,0 188,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 174,9 136,7  213,6 159,2 146,7 145,5 229,6 170,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  161,3 122,3  197,2 144,8 134,1 138,6 206,6 156,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015