Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    23 21  26 17 89
Brukers alder år  52 48  51 47 50
Jordbruksareal daa  158 251  378 696 345
  Leid daa  16 33  48 254 74
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  596,7 786,4  1218,0 2354,1 1151,3
  Varelager 1000 NOK  44,5 87,5  164,8 417,2 160,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  40,8 61,7  83,4 205,3 88,9
  Skurtresker 1000 NOK  10,5 20,4  62,1 137,6 52,5
  Traktor 1000 NOK  58,1 89,8  182,3 205,9 128,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  293,1 273,4  290,4 705,7 361,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  149,7 252,8  434,6 680,5 357,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  548 754  1126 1869 1008
  Familien timer  508 637  1047 1582 893
Arealbruk:         
  Bygg daa  63,2 129,0  147,2 253,1 138,8
  Havre daa  46,2 65,1  97,3 176,7 89,5
  Hvete daa  27,1 35,5  101,0 162,5 76,6
  Poteter daa     0,1 8,2 1,6
  Grovfôr og beite daa  9,3 14,5  8,9 19,9 12,2
  Annet daa  12,0 7,2  23,3 75,7 26,1
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  366 395  425 450 421
  Havre kg  416 428  436 432 430
  Hvete kg  457 494  545 548 532
  Poteter kg     2000 2808 2791
  Grovfôr og beite FEm  195 312  267 311 279
  I alt FEm  362 388  416 423 408
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  1,71 1,63  1,76 1,80 1,75
  Havre NOK/kg  1,56 1,51  1,62 1,53 1,56
  Hvete NOK/kg  2,00 2,12  2,15 2,16 2,14
Variable kostnader NOK/daa  246 244  267 252 255
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  39,5 83,2  110,3 206,8 102,5
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  30,9 43,4  64,8 117,3 59,5
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  24,6 36,8  117,7 186,4 85,7
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  6,7 3,8  6,6 39,4 12,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,3  0,3 0,3 0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,8 0,9  1,0 1,0 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 1,2 100,9  232,3 259,8 185,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -0,9 97,7  230,7 261,4 182,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -33,7 67,2  191,6 215,6 144,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015