Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 20  31 19 97
Brukers alder år  54 52  50 49 51
Jordbruksareal daa  163 247  387 766 364
  Leid daa  9 29  91 266 89
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  976,9 1030,6  1773,4 3249,7 1665,5
  Varelager 1000 NOK  41,3 108,9  141,9 633,0 203,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  80,0 70,6  187,9 320,9 156,4
  Skurtresker 1000 NOK  40,0 73,7  62,7 286,8 100,9
  Traktor 1000 NOK  130,0 146,6  211,9 277,5 187,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  382,4 329,1  527,5 735,4 473,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  302,8 298,4  641,6 996,2 543,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  485 581  919 1534 832
  Familien timer  461 546  786 1248 720
Arealbruk:         
  Bygg daa  76,8 122,5  195,9 318,5 169,3
  Havre daa  47,9 52,0  90,7 155,2 81,3
  Hvete daa  28,1 57,6  68,6 198,4 79,9
  Poteter daa      4,7 0,9
  Grovfôr og beite daa  9,0 8,1  13,0 4,2 8,7
  Annet daa  1,6 6,5  18,5 85,4 24,3
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  344 398  402 447 412
  Havre kg  386 395  364 411 389
  Hvete kg  307 443  428 404 409
  Poteter kg      2751 2751
  Grovfôr og beite FEm  312 341  418 165 360
  I alt FEm  322 379  370 377 369
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,07 2,10  2,15 2,32 2,20
  Havre NOK/kg  1,96 2,02  2,00 2,04 2,01
  Hvete NOK/kg  2,38 2,42  2,45 2,39 2,41
Variable kostnader NOK/daa  356 346  351 355 353
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  55,2 101,1  170,9 325,5 153,0
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  37,0 35,3  63,1 121,6 60,0
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  17,8 63,6  75,8 205,6 82,5
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   2,3  9,2 41,9 11,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,4 0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,9 1,0  1,0 1,0 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -112,8 24,1  99,8 225,6 100,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -124,3 24,2  81,5 218,9 87,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -168,4 -6,8  36,0 140,6 36,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -81,4 101,2  158,3 284,1 159,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015