Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    24 20  29 19 95
Brukers alder år  51 52  49 48 50
Jordbruksareal daa  167 246  392 741 364
  Leid daa  4 35  77 244 81
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1038,8 981,1  1648,9 3091,7 1604,4
  Varelager 1000 NOK  57,8 100,3  153,4 551,2 194,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  83,7 96,5  147,5 246,2 136,0
  Skurtresker 1000 NOK  32,5 19,9  80,5 261,8 89,4
  Traktor 1000 NOK  96,7 166,4  183,4 282,6 175,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  464,2 345,7  488,9 774,1 497,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  303,6 252,3  594,6 975,7 511,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  470 566  983 1486 839
  Familien timer  429 507  886 1250 738
Arealbruk:         
  Bygg daa  86,8 126,2  167,3 269,4 155,6
  Havre daa  32,5 54,9  113,3 147,4 83,8
  Hvete daa  36,2 53,6  63,9 236,3 87,2
  Poteter daa      4,5 0,9
  Grovfôr og beite daa  5,0 1,1  24,6 4,8 10,0
  Annet daa  6,8 9,9  23,2 78,4 26,6
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  392 346  398 460 410
  Havre kg  364 412  458 428 432
  Hvete kg  428 431  502 479 472
  Poteter kg      2626 2626
  Grovfôr og beite FEm  259 274  284 251 279
  I alt FEm  361 360  401 414 396
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,00 2,05  2,07 2,11 2,07
  Havre NOK/kg  1,73 1,85  1,86 1,90 1,86
  Hvete NOK/kg  2,14 2,26  2,19 2,16 2,18
Variable kostnader NOK/daa  316 270  281 306 295
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  67,5 89,4  133,2 248,4 128,7
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  22,4 41,5  96,9 127,6 69,5
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  29,8 52,4  73,3 254,8 91,9
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  1,5 4,5  11,4 42,6 13,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,4 0,3 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,9 1,0  1,1 1,1 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -122,4 147,0  194,4 307,1 180,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -123,7 146,6  190,3 312,3 176,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -172,9 101,8  139,9 232,0 119,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -75,8 223,1  255,4 366,0 240,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015