Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    21 21  12 59
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1167,0 1474,6  2223,3 1465,4
  Planteprodukter 1000 NOK  6,6 10,2  28,5 13,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  645,1 776,5  1288,4 807,6
  Tilskudd 1000 NOK  487,7 676,7  839,1 616,9
  Andre inntekter 1000 NOK  27,6 11,2  67,3 27,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  367,0 464,6  765,9 471,4
  Såvarer 1000 NOK  5,7 9,1  11,4 8,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  39,3 46,4  87,8 49,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,7 0,8  0,7 1,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,0 6,7  9,3 8,1
  Fôrmidler 1000 NOK  226,2 303,8  432,1 289,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  35,9 42,3  69,0 43,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  17,6 10,4  82,3 27,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  32,5 45,2  73,4 44,0
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  120,1 130,1  122,3 119,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  36,2 45,3  69,8 45,4
  Traktor 1000 NOK  18,4 21,4  23,0 20,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  29,6 43,5  75,8 42,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,9 4,2  1,9 3,4
  Drivstoff 1000 NOK  25,1 28,2  45,9 29,6
  Maskinleie 1000 NOK  46,0 39,5  139,2 60,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  3,4 11,4  35,4 12,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  103,8 134,0  167,1 124,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  753,4 922,3  1446,2 929,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  413,6 552,3  777,1 535,7
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,1 40,1  46,4 35,3
  Traktor 1000 NOK  19,1 25,1  27,1 23,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  39,2 60,4  133,5 65,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 1,0  0,5 0,8
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  48,8 68,7  136,6 72,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  326,2 425,6  569,6 411,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,9 0,7  0,5 1,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  23,6 30,2  43,7 29,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  23,5 20,5  6,8 16,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,6 0,3  1,2 0,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  208,6 295,6  99,3 210,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  72,1 37,9  85,4 56,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,3 8,0  6,9 5,4
+Renteinntekter 1000 NOK  6,2 6,0  2,9 5,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  46,0 70,5  222,7 88,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  619,9 754,3  593,7 648,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  69,4 184,0  87,3 114,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  352,5 481,4  -276,8 272,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -21,6 -21,8  -233,2 -69,0
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1621,2 2321,1  4679,4 2446,8
  Skogbruk 1000 NOK  47,8 87,3  4,3 51,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  123,5 222,3  60,9 139,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  411,9 835,9  940,5 674,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  452,1 478,9  440,5 454,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2656,6 3945,5  6125,6 3766,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  299,3 257,2  1059,0 425,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  922,8 1526,2  4092,8 1738,1
  Egenkapital 1000 NOK  1434,5 2162,1  973,8 1602,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015