Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  200-300  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 11  9 16 19 12 38
Brukers alder år 36 39  43 43 45 38 43
Jordbruksareal daa  261 263  166 196 164 252 221
  Leid daa  43 76  83 78 61 70 76
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4730,6 3839,8  2554,7 2996,4 1982,7 4272,6 2915,4
  Varelager 1000 NOK  145,2 123,2  78,6 82,9 75,4 110,8 96,7
  Buskap 1000 NOK  555,6 493,8  326,8 356,7 301,0 454,6 368,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  216,6 165,4  110,9 129,5 86,0 226,5 144,2
  Traktor 1000 NOK  235,7 185,3  226,4 196,9 138,0 270,0 180,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  2965,1 2310,3  1462,0 1860,3 1048,5 2668,0 1736,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  612,5 561,7  350,0 370,1 333,8 542,8 389,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4584 3992  3890 3919 3701 4031 3866
  Familien timer  3138 2827  3011 3131 2985 2958 2993
Arealbruk:           
  Korn daa  29,5 31,6   9,1 10,0 21,0 20,0
  Poteter daa  1,0 0,9  0,1 0,1 0,4 0,5 0,3
  Grovfôr og beite daa  230,2 230,6  166,3 186,4 153,8 230,4 200,6
  Annet daa         
Avlinger pr daa:           
  Korn kg  611 549   258 483 545 427
  Poteter kg  2633 2880  2000 2000 2571 2633 2600
  Grovfôr og beite FEm  575 549  395 364 444 468 431
  I alt FEm  579 549  395 359 447 475 431
Storfe- og svinehold:           
  Årskyr stk  24,6 24,1  14,1 13,8 13,6 20,2 16,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  38,0 36,5  20,5 20,9 21,9 34,6 26,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,4 3,7  2,1 4,2 2,5 4,8 4,3
  Melk/årsku kg  7308 7244  6644 6495 6638 6854 6850
  Omsatt melk l  159358 153984  82936 77811 79449 121304 98219
  Melkekvote l  156545 154597  81633 80115 82156 124440 101387
  Grovfôr/årsku daa  9,4 9,6  11,8 13,5 11,3 11,4 12,3
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  36,1 27,0  24,1 27,4 18,2 24,9 21,6
  Smågriskull stk  48 45  54 50 46 30 40
  Salgbare smågriser stk  542 477  577 546 469 400 434
  Omsatt slaktesvin stk  884 578  311 334 240 651 373
  Innkjøp av svin 1000 NOK  631,6 374,2  36,8 47,3 36,6 406,2 158,7
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,57 3,59  3,44 3,51 3,50 3,61 3,54
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,16 28,41  29,92 29,97 29,84 28,82 29,19
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  34,18 33,62  33,48 34,95 33,62 34,63 34,31
  Slaktesvin NOK/kg  20,05 20,11  20,12 20,34 20,17 20,44 20,27
  Smågris, salg NOK/stk  793 756  688 687 677 778 711
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  568,9 553,3  285,4 273,3 278,1 437,7 347,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  52,8 56,8  52,8 52,8 52,8 52,8 54,1
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK     26,3 24,7 15,8 8,5 14,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  86,8 83,4  59,3 52,2 47,1 77,8 56,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  98,7 81,0  51,8 78,3 48,5 97,3 81,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK     14,2 15,4 10,8 7,2 11,0
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  28,4 34,8  16,7 14,5 23,6 23,8 22,5
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  321,7 249,8  183,6 148,8 169,3 207,4 170,2
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1305,6 863,0  474,9 508,2 367,6 958,7 555,5
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  285,3 166,8  30,0 68,5 22,6 153,0 80,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  5,0 9,5  2,9 5,0 7,7 5,4 7,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,8  0,7 0,6 0,8 0,8 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  4,8 4,2  5,1 4,3 4,7 4,2 4,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 194,2 212,6  218,7 191,1 203,9 184,6 192,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 180,1 203,2  204,8 178,1 192,3 169,8 180,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  153,1 177,0  185,7 161,7 172,5 143,7 158,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015