Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 13  8 11 8 30
Brukers alder år 42 46  45 45 45 45
Jordbruksareal daa  286 242  167 260 384 306
  Leid daa  64 120  44 102 164 121
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  6311,3 3360,7  2507,1 4682,7 5715,8 4682,2
  Varelager 1000 NOK  187,9 95,8  79,0 135,8 190,9 145,2
  Buskap 1000 NOK  894,9 441,5  412,8 666,0 765,3 643,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  382,5 199,5  188,1 279,2 359,9 328,9
  Traktor 1000 NOK  151,0 180,5  170,6 239,0 128,5 198,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  3298,7 1942,2  1227,8 2785,4 3020,3 2545,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1396,4 501,2  428,8 577,2 1250,8 820,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3690 4329  3501 4298 4005 4001
  Familien timer  2376 3292  2530 3021 2903 2895
Arealbruk:          
  Korn daa  42,1 2,2  10,5 12,4 44,1 19,1
  Poteter daa  5,6 0,1    6,4 1,7
  Grovfôr og beite daa  238,7 239,7  156,3 247,3 333,5 285,5
  Annet daa      0,3  0,1
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  540 450  600 551 424 480
  Poteter kg  2221 938    2201 2201
  Grovfôr og beite FEm  615 351  467 436 437 408
  I alt FEm  602 352  475 441 436 412
Storfe- og svinehold:          
  Årskyr stk  28,3 19,1  17,3 20,6 28,5 23,6
  Melk/årsku kg  7623 6858  6735 7337 7428 7204
  Omsatt melk l  191234 117849  104492 137370 187085 152662
  Melkekvote l  207055 126455  106884 141615 203694 160288
  Grovfôr/årsku daa  8,4 12,5  9,0 12,0 11,7 12,1
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  42,9 24,2  24,6 36,1 25,6 28,0
  Smågriskull stk  107 62  62 84 59 66
  Salgbare smågriser stk  960 602  628 879 391 627
  Omsatt slaktesvin stk  925 311  207 691 691 546
  Innkjøp av svin 1000 NOK  473,4 76,8  66,9 214,6 548,4 275,3
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,11 4,08  4,07 4,06 4,02 4,06
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  35,25 35,89  35,32 35,08 35,12 35,24
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  39,87 42,18  39,45 40,17 40,57 40,29
  Slaktesvin NOK/kg  23,15 23,15  23,20 22,93 22,55 22,77
  Smågris, salg NOK/stk  884 794  817 850 845 837
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  786,2 480,9  424,8 557,5 752,2 620,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  69,0 65,8  65,8 70,2 70,9 69,1
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   42,7  23,9 20,3 51,2 41,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  116,5 76,2  57,4 99,7 116,0 100,1
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  71,4 84,0  35,5 60,8 172,8 107,3
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   16,1  10,0 9,2 31,9 23,3
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  50,9 31,7  39,4 41,0 33,0 36,2
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  407,5 236,6  344,7 311,9 143,2 247,8
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1710,8 537,4  372,7 1238,0 1267,2 984,1
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  178,3 86,9  110,8 144,1 44,9 97,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,2 4,1  1,0 21,4 1,8 13,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,8  0,7 0,9 0,7 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,2 4,5  6,0 5,7 3,6 4,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 409,0 203,0  290,1 299,2 204,5 283,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 443,1 188,0  295,9 296,3 169,9 276,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  451,7 175,7  275,5 280,7 189,3 269,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 438,1 227,3  320,0 324,3 229,9 309,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015