Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    17 10  12 9 33
Brukers alder år  47 47  46 47 47
Jordbruksareal daa  328 156  233 351 261
  Leid daa  94 60  103 193 128
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3810,8 1662,9  2285,4 3844,6 2823,7
  Varelager 1000 NOK  149,5 46,8  78,6 134,2 87,4
  Buskap 1000 NOK  511,7 148,0  273,9 487,1 331,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  244,7 112,3  145,1 186,8 150,2
  Traktor 1000 NOK  178,9 142,8  205,2 340,4 231,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  1642,4 887,7  985,9 2132,5 1492,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1083,6 325,4  596,5 563,6 531,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3405 2199  3426 3472 3129
  Familien timer  2729 1857  2829 2827 2550
Arealbruk:         
  Korn daa  1,2     
  Poteter daa     0,8  0,3
  Grovfôr og beite daa  326,3 155,2  232,0 351,2 260,9
  Annet daa  0,4 0,7    0,2
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm  329     
  Poteter kg     1950  1933
  Grovfôr og beite FEm  525 294  378 377 368
  I alt FEm  524 293  378 377 368
Storfehold:         
  Årskyr stk  33,6 11,5  17,5 25,4 19,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  47,7 12,9  27,2 49,4 32,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  8,5 0,6  5,3 9,4 6,3
  Melk/årsku kg  7387 6530  6712 6870 6677
  Omsatt melk l  222733 66174  105222 157488 116162
  Melkekvote l  234109 82297  106321 163335 120556
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  10,9 8,9  10,8 12,4 11,1
  Grovfôr/årsku daa  9,7 13,5  13,3 13,8 13,5
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,31 3,98  4,20 4,09 4,11
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  36,98 34,81  36,62 36,30 36,14
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  42,77 37,71  41,44 41,64 41,27
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  959,1 263,2  442,4 644,4 477,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  75,1 64,4  65,8 65,8 65,4
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   18,1  30,2 35,8 30,3
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  142,6 53,8  73,1 145,4 93,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  235,3 22,8  137,9 251,4 159,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   7,2  28,5 31,4 24,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  41,1 18,4  28,8 19,2 23,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,2 7,8  2,2 6,7 5,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,5 0,7 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,5 2,8  3,2 2,7 2,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 282,7 111,7  199,9 143,9 173,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 276,7 85,7  183,5 110,2 149,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  250,0 86,3  164,5 107,8 138,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 311,4 142,5  226,3 168,8 200,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015