Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    9 19  11 7 10 31
Brukers alder år  45 46  52 52 46 50
Jordbruksareal daa  391 350  257 356 642 393
  Leid daa  210 168  129 194 433 235
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  8130,0 6807,3  3848,0 4095,9 9726,5 5740,6
  Varelager 1000 NOK  285,5 241,2  138,5 192,3 387,4 228,5
  Buskap 1000 NOK  993,2 855,4  396,3 548,2 1121,5 654,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  650,7 563,6  390,4 458,5 640,7 466,5
  Traktor 1000 NOK  330,8 288,2  191,8 217,4 399,5 250,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  3999,6 3033,9  1928,5 1904,0 4825,3 2857,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1870,3 1825,1  802,5 775,5 2352,1 1282,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3730 3496  3242 3292 4214 3524
  Familien timer  2829 2700  2503 2563 2972 2680
Arealbruk:          
  Korn daa  5,2 2,5   5,9  1,3
  Poteter daa  1,3 1,3  0,3   0,1
  Grovfôr og beite daa  382,1 341,7  256,3 350,0 642,1 391,0
  Annet daa  2,1 4,9  0,4   0,1
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  500 500   354  354
  Poteter kg  3000 2280  1233   1233
  Grovfôr og beite FEm  595 589  347 313 405 368
  I alt FEm  590 580  346 313 405 368
Storfehold:          
  Årskyr stk  43,1 36,2  18,5 24,4 43,7 27,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  67,8 54,8  27,2 38,4 70,2 42,5
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  8,2 11,2  3,3 2,5 9,3 4,7
  Melk/årsku kg  7797 7740  7124 7956 7881 7683
  Omsatt melk l  303241 255386  117742 175065 313414 192680
  Melkekvote l  320745 274139  120219 211333 333219 210249
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,6 15,0  16,3 16,2 17,7 16,7
  Grovfôr/årsku daa  8,9 9,4  13,9 14,4 14,7 14,1
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  6,09 6,20  5,82 5,75 5,84 5,81
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  52,64 51,95  49,48 49,44 53,37 51,90
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  55,45 55,64  55,55 55,86 58,77 57,45
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1845,6 1584,5  685,8 1007,2 1829,4 1119,5
  Driftstilskudd 1000 NOK  167,8 173,4  207,4 212,3 186,7 201,2
  Andre tilskudd melk 1000 NOK     41,7 54,7 93,6 61,2
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  283,7 234,2  109,1 142,0 385,2 204,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  371,0 307,9  145,7 193,9 429,4 234,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  19,0 13,8  33,8 37,5 85,0 48,4
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  124,9 89,3  56,9 38,2 91,3 62,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  9,4 13,3  8,7 10,5 3,8 6,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,2 1,1  0,8 0,8 0,9 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 5,8 5,7  4,5 4,1 3,9 4,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 398,1 416,1  280,0 374,5 356,2 326,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 391,8 407,0  252,1 352,4 333,6 301,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  368,4 382,7  238,2 334,5 328,0 290,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 429,9 450,4  317,3 413,5 380,6 359,3