Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17b, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  Alle  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 4  6 19
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  7772,7 3735,9  4816,2 6095,3
  Planteprodukter 1000 NOK  247,5 27,6  150,9 171,0
  Husdyrprodukter 1000 NOK  6785,5 2900,8  3836,0 5160,3
  Tilskudd 1000 NOK  726,3 765,7  818,1 744,8
  Andre inntekter 1000 NOK  13,3 41,8  11,3 19,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  3638,0 1490,6  1994,5 2749,3
  Såvarer 1000 NOK  51,6 7,7  22,5 33,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  125,7 48,8  82,6 96,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  22,6 1,4  6,0 13,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  25,2 15,7  16,6 17,8
  Fôrmidler 1000 NOK  2179,3 1176,7  1386,9 1753,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  208,1 110,8  158,9 167,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  885,7 32,8  223,9 547,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  139,9 96,8  97,1 119,7
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  355,3 166,0  274,3 299,5
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  100,7 100,6  60,1 89,7
  Traktor 1000 NOK  16,7 21,1  27,6 20,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  222,6 89,0  137,2 170,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  26,6 9,4  12,9 20,7
  Drivstoff 1000 NOK  89,3 43,2  57,9 72,0
  Maskinleie 1000 NOK  349,8 57,9  173,5 247,8
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  282,1 26,0  36,2 158,9
  Andre faste kostnader 1000 NOK  432,1 452,2  281,6 392,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  5513,2 2456,1  3055,6 4221,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  2259,5 1279,8  1760,6 1873,8
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  95,5 68,7  107,8 89,8
  Traktor 1000 NOK  77,2 49,1  32,0 57,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  421,6 251,0  297,2 338,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,1 6,6  4,2 5,8
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  265,9 113,2  159,9 197,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  1658,0 904,3  1319,6 1381,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,2 44,7  12,6 13,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  57,1 14,0  15,3 38,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  66,2   -9,2 37,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  20,6 61,4  37,7 34,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  277,6 412,9  381,3 395,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK   135,0  15,1 33,2
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,1    0,6
+Renteinntekter 1000 NOK  5,6 1,4  2,7 4,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  297,9 68,8  92,0 204,9
=Nettoinntekt 1000 NOK  1788,6 1504,9  1683,1 1734,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  1043,0 263,9  852,6 820,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  2448,2 5557,5  1563,0 2792,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  208,8 33,6  75,9 165,1
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  13597,8 5582,1  7988,2 10053,5
  Skogbruk 1000 NOK   79,6  68,5 27,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1086,4 4505,2  616,8 1655,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1796,4 1232,8  1788,4 1520,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  1727,9 1083,3  1778,1 1619,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  18208,6 12483,0  12240,0 14876,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1583,7 477,4  1403,4 1391,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  8876,4 2301,8  2502,1 5941,4
  Egenkapital 1000 NOK  7748,5 9703,8  8334,4 7543,6