Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    6 6  14 10 8 6 28
Brukers alder år 40 44  46 45 45 46 45
Jordbruksareal daa  315 165  252 165 251 366 300
  Leid daa  117 65  121 58 104 116 116
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  6434,6 2420,3  3216,6 2616,0 4568,5 3153,3 4025,6
  Varelager 1000 NOK  178,3 75,7  112,4 78,1 165,6 137,8 128,6
  Buskap 1000 NOK  822,8 362,9  437,7 397,9 642,0 502,3 564,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  323,0 115,2  145,5 113,2 252,5 199,0 247,5
  Traktor 1000 NOK  260,9 185,6  208,2 147,8 148,9 194,8 232,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  3959,0 1315,2  1846,4 1480,7 2772,7 1746,7 2285,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  890,6 365,7  466,4 398,4 586,8 372,8 567,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4068 3850  4298 3686 3970 4193 4048
  Familien timer  2242 2724  3249 2690 2638 3222 2837
Arealbruk:           
  Korn daa  42,0   11,9 9,4 11,0 55,5 21,6
  Poteter daa   0,1  0,1 0,1   
  Grovfôr og beite daa  270,7 164,7  240,4 154,7 239,9 310,2 278,3
  Annet daa  2,2 0,1   0,3   0,5
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm  442   258 476 416 354 392
  Poteter kg   938  938 938   938
  Grovfôr og beite FEm  553 453  375 457 447 341 399
  I alt FEm  535 452  370 457 445 343 398
Storfe- og svinehold:           
  Årskyr stk  25,0 16,0  18,4 14,5 18,1 20,4 21,0
  Melk/årsku kg  7432 6554  7030 6469 7535 7096 6900
  Omsatt melk l  167678 94159  115683 84517 122663 131020 130672
  Melkekvote l  165387 96649  121136 86803 126786 128784 133229
  Grovfôr/årsku daa  10,9 10,3  13,1 10,7 13,3 15,2 13,3
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  74,6 26,2  31,8 24,2 53,4 41,8 37,2
  Smågriskull stk  112 57  62 72 98 41 69
  Salgbare smågriser stk  1304 591  643 758 1114 408 761
  Omsatt slaktesvin stk  645 123  324 229 646 339 415
  Innkjøp av svin 1000 NOK  404,1 42,1  61,8 44,1 310,5 60,5 139,6
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,08 4,00  4,01 3,96 4,03 3,86 4,00
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  32,34 31,51  33,08 32,14 32,02 34,04 32,78
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  37,51 36,65  38,12 38,48 35,94 39,26 38,42
  Slaktesvin NOK/kg  22,52 23,19  23,27 23,36 22,71 22,78 22,98
  Smågris, salg NOK/stk  1002 865  859 886 990 832 937
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  683,7 376,3  464,4 335,0 494,3 505,1 522,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,8 59,7  59,7 59,7 59,8 60,8 62,8
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   33,0  39,6 25,7 16,3 43,1 33,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  113,1 50,0  68,3 47,3 91,2 86,0 77,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  99,2 58,5  80,4 64,5 47,2 141,4 106,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   11,1  16,1 10,5 8,1 26,5 18,0
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  37,2 21,1  17,8 19,7 35,5 10,0 22,9
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  999,8 390,7  257,7 453,2 698,7 42,3 387,6
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1136,1 217,6  562,2 405,6 1166,4 538,5 734,8
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  325,9 64,0  106,2 50,8 248,6 142,4 135,3
Annet husdyrhold 1000 NOK  12,3 6,0  4,8 3,7 9,2 3,1 10,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,8  0,7 0,9 1,0 0,6 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,4 5,9  4,7 6,5 6,6 3,1 4,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 414,9 269,9  252,3 267,9 327,1 240,1 296,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 470,0 254,3  240,7 253,2 328,1 241,5 292,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  396,5 199,0  194,2 206,1 279,6 179,3 233,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 441,8 296,5  277,1 296,4 354,7 265,6 322,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015