Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    8 13  23 13 11 19 47
Brukers alder år  49 49  49 47 48 44 45
Jordbruksareal daa  241 382  316 173 233 387 320
  Leid daa  66 143  104 41 58 167 122
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2068,7 2370,1  2157,9 1250,0 1528,2 2626,9 2160,0
  Varelager 1000 NOK  137,5 133,9  133,6 110,4 106,5 178,9 153,2
  Buskap 1000 NOK  271,4 342,7  302,1 223,5 254,1 383,5 328,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  134,4 247,8  191,4 115,3 162,2 239,1 198,0
  Traktor 1000 NOK  168,8 234,3  217,3 166,6 167,7 167,6 181,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  989,4 910,7  881,6 334,1 524,2 1215,8 906,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  367,2 500,7  431,9 300,2 313,4 442,1 392,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3242 3837  3546 3566 3489 3770 3703
  Familien timer  2511 2992  2775 2741 2895 2780 2808
Arealbruk:           
  Korn daa  16,6 80,2  52,5 10,5 6,8 18,3 22,6
  Poteter daa  1,0 0,2  0,5 0,1  0,3 0,1
  Grovfôr og beite daa  222,9 300,5  262,7 162,0 226,0 367,7 297,2
  Annet daa   1,1  0,6   0,3 0,1
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm  498 448  447 396 371 402 504
  Poteter kg  1938 2500  2091 500  1040 935
  Grovfôr og beite FEm  420 376  398 507 433 383 407
  I alt FEm  426 390  406 500 431 383 413
Storfehold:           
  Årskyr stk  19,1 22,7  20,6 16,1 16,4 24,0 21,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  28,3 37,7  32,5 23,3 25,5 38,8 33,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,1 4,3  3,9 3,1 4,7 7,8 6,1
  Melk/årsku kg  7685 6642  7032 7217 7327 7013 7286
  Omsatt melk l  132813 131602  128644 104083 107124 151453 138617
  Melkekvote l  124694 132979  126478 102675 105038 140598 131880
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  9,7 9,6  9,5 9,3 9,7 9,4 9,8
  Grovfôr/årsku daa  11,7 13,3  12,8 10,1 13,8 15,3 14,0
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,92 4,22  4,09 3,85 3,92 3,85 3,88
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,71 33,51  32,96 32,28 31,90 31,50 31,79
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  38,89 39,37  39,23 38,67 39,16 40,03 39,58
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  520,9 554,8  526,1 400,6 419,9 583,2 537,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,8 59,8  59,8 59,8 59,8 62,2 60,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  19,3 15,8  16,3 29,0 31,9 42,8 37,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  73,7 106,4  90,7 53,0 67,6 89,5 81,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  88,0 142,7  111,5 78,6 93,2 172,3 135,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  7,4 15,6  11,4 17,1 16,7 27,0 24,2
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  19,2 29,9  26,9 20,7 21,8 11,6 19,6
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,1 11,2  6,4   0,2 0,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,7 0,6 0,7 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,1 2,4  2,6 3,6 3,0 2,4 2,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 199,0 207,0  202,9 188,3 190,0 180,4 192,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 176,1 175,7  174,4 173,5 162,8 156,8 171,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  127,5 141,1  135,3 141,6 129,3 109,7 128,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 229,6 234,3  231,5 214,5 218,7 206,9 219,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015