Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  Alle  Alle  100-200  Alle  Alle  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    9 13  6 30 10 9 19 11  6 8 19
Brukers alder år  54 50  51 52 46 50 51 47  57 45 50
Jordbruksareal daa  84 146  233 166 251 149 169 257  151 238 226
  Leid daa  12 37  102 61 109 56 67 95  66 141 122
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  460,6 861,3  988,9 757,6 1002,7 538,3 678,8 1390,3  669,1 932,2 900,6
  Varelager 1000 NOK  28,3 49,3  46,0 44,4 44,2 28,7 26,0 92,8  38,2 61,2 55,0
  Buskap 1000 NOK  37,1 56,7  81,1 58,8 91,3 66,6 60,6 115,5  74,4 129,0 108,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  48,7 89,4  67,6 82,9 109,3 48,9 85,1 168,8  69,5 115,9 109,6
  Traktor 1000 NOK  77,0 134,6  210,4 132,8 165,0 89,4 116,6 258,5  126,3 113,5 135,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  174,8 412,4  482,6 334,3 367,0 198,5 257,3 588,2  234,5 424,8 357,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  94,7 119,0  101,3 104,4 225,9 106,2 133,1 166,4  126,2 87,7 134,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1927 2061  1999 2109 2006 1616 1834 2566  2288 2572 2423
  Familien timer  1677 1690  1784 1798 1618 1324 1542 1985  1830 1768 1844
Arealbruk:                
  Korn daa          5,8    
  Poteter daa  0,1       0,2   0,3 0,3 0,3
  Grovfôr og beite daa  84,1 146,0  233,2 166,2 250,7 149,0 168,3 250,1  150,4 236,4 224,9
  Annet daa   0,1       0,9   1,1 0,5
Avlinger pr daa:                
  Korn FEm          528    
  Poteter kg  500    500   800   867 1055 1347
  Grovfôr og beite FEm  286 261  254 256 221 255 216 283  236 223 233
  I alt FEm  286 261  254 256 221 255 216 288  236 222 233
Sauehold:                
  Vinterfôra sauer stk  71 85  138 101 149 113 100 191  122 203 171
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  20,1 26,6  45,0 32,9 41,2 35,2 31,4 64,0  33,9 63,8 48,0
  Gagnslam/vfs stk  1,3 1,5  1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5  1,3 1,3 1,3
  Kjøtt/vfs kg  26 31  26 29 27 26 27 31  26 27 27
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2192 2650  3716 3154 4166 3189 2719 5759  3098 5483 4554
  Omsatt ull kg  347,6 352,0  603,2 457,1 799,6 493,8 453,9 870,0  597,5 809,3 730,8
  Grovfôr/vfs daa  1,2 1,7  1,7 1,7 1,7 1,3 1,7 1,3  1,2 1,2 1,3
Variable kostnader/vfs NOK  878 723  820 847 972 724 705 645  853 908 894
  Fôrkjøp NOK  392 265  373 385 408 335 323 285  424 470 428
Priser:                
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  35,28 38,39  39,86 37,91 39,80 38,79 39,52 39,08  35,93 36,37 37,08
  Ull NOK/kg  35,14 30,89  33,45 32,87 31,84 32,18 31,92 33,84  30,44 32,15 32,21
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  82,4 124,1  178,1 136,7 188,0 132,4 118,9 274,7  140,2 262,9 215,0
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  19,5 25,9  31,0 29,5 31,9 25,9 22,0 56,3  48,7 89,2 74,2
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  3,1 2,5  10,2 4,8 4,6 3,2 2,1 11,1  2,5 40,7 19,3
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  13,8 12,7  19,2 16,1 25,5 15,6 13,6 28,6  17,3 24,1 22,6
Annet husdyrhold 1000 NOK   1,9  0,9 1,1 0,2 0,4 0,7 1,0  0,6 4,3 3,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,6  0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6  0,5 0,6 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,6 2,1  1,7 1,9 1,5 2,3 1,8 2,3  2,1 2,4 2,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 82,3 90,7  136,8 108,2 135,7 193,1 144,6 188,6  125,8 211,6 186,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 50,8 72,4  115,6 87,1 111,3 173,8 125,7 170,2  98,5 200,6 171,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  26,7 35,3  77,8 54,3 77,0 146,0 89,3 145,3  69,8 182,7 147,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 106,8 116,0  172,5 135,7 168,5 228,7 173,7 219,9  146,9 244,4 215,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015